Statutul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

Monitorul Oficial nr.19-21/69 din 03.02.2009

* * *

 

APROBAT
prin Decizia Consiliului
Camerei de Comerţ şi
Industrie a Republicii Moldova
din 19 decembrie 2008
Preşedinte _______________
Gheorghe Cucu

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. - (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (denumită în continuare - Curtea de Arbitraj) este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu Legea nr.393-XIV din 15.05.99 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (publicată în Monitorul Oficial nr.73-77/343 din 15.07.1999), Legea nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj (M.O. nr.88-89 din 20.05.08), Legea nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internaţional, (M.O. nr.88-89 din 20.05.08), Legea nr.134-XVI din 14.06.07 cu privire la mediere (M.O. nr.188-191/730 din 07.12.07), actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentul Statut şi Regulamentele Curţii de Arbitraj.

(2) Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova aprobă Regulamentele Curţii de Arbitraj, Normele cu privire la taxele şi cheltuielile arbitrale şi de mediere, Lista arbitrilor/mediatorilor (vezi Anexele) şi întreprinde alte măsuri de promovare a Curţii de Arbitraj.

(3) Curtea de Arbitraj dispune de sigiliu cu denumirea sa completă, în limba de stat şi engleză.

(4) Sediul Curţii de Arbitraj este în municipiul Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt 151.

 

Art.2. - (1) Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova, în Republica Moldova, arbitrajul comercial şi civil intern şi internaţional, precum şi alte căi alternative de soluţionare a litigiilor, cum ar fi medierea.

 

Capitolul II

ATRIBUŢII

Art.3. - (1) Principala atribuţie a Curţii de Arbitraj este organizarea şi administrarea soluţionării prin arbitraj şi alte metode alternative a litigiilor comerciale şi civile interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Legile nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj şi nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj comercial internaţional, Legea nr.134-XVI din 14.06.07 cu privire la mediere şi de convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, dacă părţile au încheiat în acest sens o convenţie arbitrală sau de mediere scrisă.

(2) Curtea de Arbitraj poate examina şi litigii în baza clauzelor arbitrale incluse în Acordurile economice şi comerciale încheiate de Republica Moldova cu alte state.

(3) Administrarea şi soluţionarea litigiilor este reglementată de Regulamentele Curţii de Arbitraj care se completează în caz de necesitate cu dispoziţiile dreptului internaţional, precum şi cu cele ale Codului de procedură civilă a Republicii Moldova în măsura în care acestea sînt compatibile cu arbitrajul şi medierea.

 

Art.4. - (1) Curtea de Arbitraj mai are următoarele atribuţii:

a) asistă părţile, la cererea lor, în organizarea arbitrajului ad-hoc;

b) elaborează modele de convenţii arbitrale şi le asigură difuzarea în cercurile economice; prezintă, în aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial şi civil;

c) dezbate în cadrul Curţii de Arbitraj sau în colaborare cu alte organe interesate din ţară aspectele de drept mai deosebite apărute în practica arbitrală şi de mediere, precum şi problematica generală a arbitrajului comercial intern şi internaţional şi a medierii;

d) colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din ţară şi din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului şi a medierii pe plan mondial;

e) ţine evidenţa practicii arbitrale şi de mediere; întocmeşte culegeri de practică arbitrală; asigură documentarea în domeniul arbitrajului comercial intern şi internaţional şi a medierii;

f) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial intern şi internaţional şi a medierii;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sînt conferite prin prezentul Statut şi prin Regulamentele Curţii de Arbitraj.

 

Capitolul III

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art.5. -  (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobaţi pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, la propunerea Preşedintelui Curţii de Arbitraj cu consultarea Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legile nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj şi nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj comercial internaţional şi secretariatul Curţii.

(2) Lista arbitrilor este publică şi are un caracter de recomandare. Înscrierea în Lista de arbitri se face cu acordul scris al candidaţilor. Părţile pot desemna în calitate de arbitru persoane care nu figurează în Lista de arbitri.

(3) Poate fi arbitru orice persoană fizică, cetăţean al Republicii Moldova sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor, se bucură de reputaţie neştirbită şi are înaltă calificare şi experienţă în domeniul dreptului comercial, civil şi al relaţiilor internaţionale.

(4) În procesul de mediere, persoanele incluse în Lista arbitrilor pot îndeplini funcţia de mediator.

(5) Totalitatea arbitrilor înscrişi în lista de arbitri constituie Adunarea generală a Curţii de Arbitraj, la şedinţele căreia se examinează problemele organizatorice şi de drept ale Curţii de Arbitraj.

 

Art.6. - (1) Activitatea Curţii de Arbitraj este coordonată de preşedintele Curţii şi doi vicepreşedinţi, în baza acestui Statut.

(2) Preşedintele Curţii de Arbitraj este aprobat pentru un termen de patru ani de către Adunarea generală a Curţii de Arbitraj, la propunerea arbitrilor şi deţine conducerea curentă a acestei Curţi, pe care o reprezintă în relaţiile interne şi internaţionale. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale şi de mediere, prevăzute în Regulamentele Curţii de Arbitraj.

(3) Vicepreşedinţii sînt locţiitori ai preşedintelui în îndeplinirea atribuţiilor acestuia. Vicepreşedinţii sînt aprobaţi pe un termen de 4 ani de către Adunarea generală a Curţii de Arbitraj.

 

Art.7. -  (1) Preşedintele Curţii de Arbitraj şi vicepreşedinţii ei pot fi aleşi arbitri sau supraarbitri în tribunalul arbitral.

 

Art.8. -  (1) Curtea de Arbitraj are un secretariat compus din consultanţi juridici şi alţi salariaţi angajaţi de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care exercită orice acţiuni de birotică şi secretariat, necesare asigurării activităţii eficiente a Curţii de Arbitraj şi desfăşurării procedurii arbitrale.

 

Art.9. - (1) Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral. În înţelesul prezentului Statut, tribunalul arbitral este arbitrul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor învestiţi de părţi prin convenţia arbitrală ori învestiţi în conformitate cu Regulamentele Curţii de Arbitraj cu privire la procedura de arbitraj intern şi cu privire la procedura de arbitraj internaţional să soluţioneze un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărîre definitivă şi obligatorie pentru ele.

 

Art.10. - (1) Medierea se exercită conform Regulamentului Curţii de Arbitraj cu privire la procedura de mediere.

 

Art.11. - (1) Numirea arbitrilor sau mediatorilor într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentelor Curţii de Arbitraj.

(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor sau mediatorilor, în condiţiile prevăzute de Regulamentele cu privire la arbitrajul intern, cu privire la arbitrajul comercial internaţional şi cu privire la procedura de mediere, aparţine preşedintelui Curţii de Arbitraj.

 

Art.12. -  (1) Camera de Comerţ şi Industrie şi Curtea de Arbitraj nu are dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului sau medierii, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral sau mediatorii.

 

Capitolul IV

RESURSE

Art.13. -  (1) Resursele financiare ale Curţii de Arbitraj se asigură din taxele de arbitrare şi de mediere încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele de arbitrare şi de mediere sînt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale şi de mediere, aprobate de Consiliul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

(3) Taxele de arbitrare şi de mediere sînt destinate suportării cheltuielilor legate de activitatea de organizare, desfăşurare şi soluţionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, achitării onorariilor arbitrilor şi documentării acestora, persoanelor implicate în examinarea şi soluţionarea litigiilor, precum şi suportării altor cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

 

Art.14. - (1) Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova va asigura spaţiul şi condiţiile materiale corespunzătoare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

 

Capitolul V

DISPOZIŢII COMUNE ŞI FINALE

Art.15. - (1) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, mediatorii şi personalul Camerei de Comerţ şi Industrie au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului sau medierii potrivit Regulamentelor Curţii de Arbitraj.

 

Art.16. - (1) Prevederile prezentului Statut guvernează organizarea Curţii de Arbitraj, stabilind cadrul de exercitare a autonomiei acesteia şi raporturile sale cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Raporturile dintre părţile litigante şi Curtea de Arbitraj sînt reglementate, în tot ceea ce priveşte cauzele supuse arbitrajului sau medierii, prin Regulamentele Curţii de Arbitraj.

 

Art.17. -  (1) Prezentul Statut intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Art.18. -  (1) Secretariatul Curţii de Arbitraj va asigura informarea celor interesaţi cu prezentul Statut şi a Anexelor sale.

 

Art.19. -  (1) Anexe:

Anexa nr.1: "Lista arbitrilor/ mediatorilor"

Anexa nr.2: "Regulamentul cu privire la procedura de arbitraj intern".

Anexa nr.3: "Regulamentul cu privire la procedura de arbitraj internaţional".

Anexa nr.4: "Regulamentul cu privire la procedura de mediere".

(2) Fiecare din Regulamentele menţionate conţin la anexă modele de clauze compromisorii şi de mediere precum şi Norme privind taxele şi cheltuielile procedurii arbitrale şi de mediere, care constituie părţi integrate ale Regulamentelor corespunzătoare.

 

 


__________
Alte acte
Camera de Comerţ şi Industrie - Statut din 19.12.2008 al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova //Monitorul Oficial 19-21/69, 03.02.2009

precio de levitra en panama quero comprar viagra no brasil cell phone monitoring for cheating spouse cheating spouse iphone tracker spy cell phones software