Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiunea de Cameră de Comerţ şi Industrie

Articolul 2. Denumirea Camerei

Articolul 3. Statutul juridic al Camerei

Articolul 4. Sarcinile şi funcţiile principale ale Camerei

Capitolul II

CONSTITUIREA CAMEREI

Articolul 5. Constituirea Camerei

Articolul 6. Structura Camerei

Articolul 7. Înregistrarea de stat

Articolul 8. Statul şi Camera

Capitolul III

CALITATEA DE MEMBRU AL CAMEREI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Articolul 9. Calitatea de membru al Camerei

Articolul 10. Drepturile Camerei

Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei

Capitolul IV

CONDUCEREA ACTIVITĂŢII CAMEREI

Articolul 12. Organele de conducere

Articolul 13. Congresul

Articolul 14. Atribuţiile congresului

Articolul 15. Consiliul

Articolul 16. Atribuţiile consiliului

Articolul 17. Biroul executiv

Articolul 18. Atribuţiile biroului executiv

Articolul 19. Preşedintele Camerei

Articolul 20. Comisia de cenzori

Capitolul V

PATRIMONIUL ŞI BUGETUL CAMEREI

Articolul 21. Patrimoniul şi bugetul Camerei

Articolul 22. Cotizaţiile

Articolul 23. Plăţile pentru prestarea serviciilor

Capitolul VI

ARBITRAJUL

Articolul 24. Arbitrajul

Capitolul VII

REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA CAMEREI

Articolul 25. Reorganizarea şi lichidarea Camerei

Capitolul VIII

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE CAMEREI

Articolul 26. Relaţiile internaţionale ale Camerei

Capitolul IX

DISPOZIŢII TRANZITORII

Articolul 27 Dispoziţii tranzitorii

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege stabileşte bazele organizării juridice a activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie, sarcinile, atribuţiile şi structura organelor de conducere ale acesteia, principiile raporturilor ei cu statul.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiunea de Cameră de Comerţ şi Industrie

Camera de Comerţ şi Industrie, denumită în continuare Cameră, este o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, înfiinţată în conformitate cu prezenta lege, în baza calităţii de membru, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova.

Articolul 2. Denumirea Camerei

(1) Denumirea "Camera de Comerţ şi Industrie" şi sintagmele derivate din ea "Camera de Comerţ", "Camera de Industrie" şi altele pot fi utilizate numai referitor la organizaţiile înfiinţate în conformitate cu prezenta lege, în scopul îndeplinirii sarcinilor Camerei.

(2) Organizaţiile care nu intră în sistemul Camerei nu sînt în drept să utilizeze sintagmele indicate la alin.(1) al prezentului articol şi nu pot fi înregistrate de organele înregistrării de stat sub denumiri ce conţin asemenea sintagme.

Articolul 3. Statutul juridic al Camerei

(1) Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului.

(2) Camera îşi are sediul în municipiul Chişinău.

(3) Camera are sigiliu cu imaginea Stemei de Stat, denumirea statului "Republica Moldova" şi sintagma "Camera de Comerţ şi Industrie". Pe sigiliile filialelor Camerei se indică şi sediul lor.

(4) Camera exercită funcţiile prevăzute de prezenta lege şi de statutul său în conformitate cu Constituţia şi alte legi.

(5) Camera răspunde pentru obligaţiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparţine.

(6) Camera nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii săi nu răspund pentru obligaţiile Camerei.

(7) Camera nu răspunde pentru obligaţiile organizaţiilor înfiinţate de ea, iar aceste organizaţii nu răspund pentru obligaţiile Camerei.

(8) Camera nu este în drept să intervină în activitatea membrilor săi şi să încalce dreptul la libertatea activităţii de întreprinzător.

Articolul 4. Sarcinile şi funcţiile principale ale Camerei

(1) Sarcinile principale ale Camerei sînt:

a) acordarea asistenţei la dezvoltarea diferitelor genuri de activitate de întreprinzător, ţinîndu-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării;

b) participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor ori care sînt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă, care nu sînt determinate de normele dreptului public;

c) contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat;

d) organizarea învăţămîntului profesional şi ridicării calificării de întreprinzător a membrilor săi;

e) asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă;

f) contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii;

g) stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării membrilor săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri;

h) formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională;

i) alte sarcini orientate spre realizarea scopurilor prezentei legi şi statutului Camerei.

(2) În vederea realizării sarcinilor menţionate la alin.(1) al prezentului articol, Camera îndeplineşte următoarele funcţii:

a) caută parteneri în cooperarea economică şi contribuie la stabilirea relaţiilor economice externe;

b) ţine şi publică registrul comercial nestatal al membrilor săi;

c) prezintă autorităţilor administraţiei publice propuneri privind îmbunătăţirea condiţiilor economice şi de drept ale activităţii de întreprinzător;

d) efectuează expertize independente ale proiectelor de acte normative privind problemele economiei, relaţiilor economice externe şi impozitării;

e) reprezintă interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, camerele de comerţ şi industrie străine şi cu alte organisme internaţionale;

f) eliberează certificate de origine a mărfurilor;

g) stabileşte şi confirmă evenimentele de forţă majoră în relaţiile dintre subiecţii activităţii de întreprinzător;

h) efectuează, din iniţiativa persoanelor interesate, expertize în domeniul industriei şi comerţului, exercită controlul calităţii şi cantităţii mărfurilor, inclusiv a materiei prime şi utilajului, prestează alte servicii specifice;

i) desfăşoară activitate editorială şi informaţională şi acordă servicii în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, întocmirii documentelor însoţitoare ale mărfurilor de export-import în corespundere cu legislaţia şi cu regulile de comerţ ale Republicii Moldova şi ale ţărilor străine;

j) organizează expoziţii, tîrguri, conferinţe şi alte acţiuni legate de activitatea membrilor săi în ţară şi în străinătate;

k) acreditează pe lîngă Cameră reprezentanţe ale camerelor de comerţ şi industrie şi ale firmelor străine;

l) exercită alte funcţii, ţinînd cont de practica mondială a activităţii camerelor de comerţ şi industrie şi de prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Alin.2 art.4 modificat prin Legea nr.340-XV din 06.07.2001]

Capitolul II

CONSTITUIREA CAMEREI

Articolul 5. Constituirea Camerei

Camera se constituie în conformitate cu prezenta lege.

Articolul 6. Structura Camerei

(1) Camera se constituie ca o organizaţie unicorporală, cu filiale care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova, cu alte acte normative şi cu statutul Camerei. Amplasarea şi teritoriul de activitate ale filialelor sînt determinate de consiliul Camerei.

(2) În municipiul Chişinău funcţiile filialelor Camerei sînt exercitate de Cameră.

(3) Camera este în drept să înfiinţeze, conform legislaţiei, camere mixte şi să deschidă reprezentanţe peste hotare.

[Art.6 modificat prin Legea nr.482-XV din 04.12.03, în vigoare 01.01.04]

Articolul 7. Înregistrarea de stat

(1) Camera şi subdiviziunile ei structurale se înregistrează de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei.

(2) Deciziile organelor de conducere ale Camerei, ce necesită înregistrare la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei, intră în vigoare la data înregistrării lor în modul stabilit.

Articolul 8. Statul şi Camera

(1) Autorităţile administraţiei publice acordă sprijin Camerei, inclusiv pe calea prezentării informaţiei şi materialelor necesare pentru realizarea sarcinilor ce îi revin.

(2) Statul deleagă Camerei dreptul de a exercita funcţiile publice prevăzute la art.4 alin.(2) lit.b), f), g) şi h).

(3) Imixtiunea autorităţilor administraţiei publice locale şi a persoanelor lor cu funcţii de răspundere în activitatea Camerei, precum şi imixtiunea Camerei în activitatea acestor autorităţi şi persoane nu se admite.

(4) Autorităţile administraţiei publice controlează şi supraveghează activitatea Camerei în limitele competenţei lor şi în modul stabilit de legislaţie.

Capitolul III

CALITATEA DE MEMBRU AL CAMEREI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Articolul 9. Calitatea de membru al Camerei

(1) Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător în domeniul comerţului, industriei, transporturilor, construcţiilor şi prestării serviciilor, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin.(2) al prezentului articol, sînt membri ai Camerei în mod obligatoriu.

(2) Întreprinderile micro, mici şi mijlocii, persoanele fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, producătorii de producţie agricolă {gospodăriile ţărăneşti (de fermier), asociaţiile lor, întreprinderile agricole şi/sau asociaţiile lor}, consumatorii de apă, beneficiarii silvici şi alte persoane care nu se află sub incidenţa alin.(1) al prezentului articol pot fi membri ai Camerei pe principii benevole.

(3) Calitatea de membru al Camerei încetează în caz de:

a) lichidare a persoanei juridice sau anulare a înregistrării întreprinzătorului individual;

b) retragere din Cameră a întreprinzătorului care are drept de a fi membru al acesteia pe principii benevole.

[Art.9 modificat prin Legea nr.37-XVI din 23.02.2007, în vigoare 16.03.2007] 

Articolul 10. Drepturile Camerei

(1) Camera este în drept:

a) să efectueze expertiza independentă a proiectelor de acte normative privind problemele economiei, relaţiilor economice externe, impozitării şi alte probleme care vizează interesele întreprinzătorilor şi să remită avizele sale Parlamentului, Guvernului sau autorităţilor administraţiei publice locale;

b) să ia decizii şi să desfăşoare activităţi necesare îndeplinirii funcţiilor sale şi sarcinilor ce decurg din prezenta lege;

c) să editeze materiale informative, de publicitate şi metodice în scopul asigurării intereselor întreprinzătorilor;

d) să determine de sine stătător metodele sale de activitate, schema de încadrare şi personalul, formele şi cuantumul retribuirii muncii şi stimulării materiale a personalului;

e) să prezinte Parlamentului şi Guvernului avize asupra proiectelor de acte normative referitoare la activitatea membrilor Camerei.

(2) Actele, emise de Cameră în limita atribuţiilor ei, se extind asupra agenţilor economici membri ai Camerei.

Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei

(1) Membrii Camerei sînt în drept:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei prin reprezentanţii săi;

b) să beneficieze de serviciile acordate de Cameră;

c) să dispună de alte drepturi prevăzute de legislaţie.

(2) Membrii Camerei sînt obligaţi:

a) să execute deciziile organelor de conducere ale Camerei luate în limita competenţei lor;

b) să achite, la timp şi integral, taxa de înscriere şi cotizaţia de membru prevăzute de prezenta lege;

c) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de prezenta lege şi de statutul Camerei.

Capitolul IV

CONDUCEREA ACTIVITĂŢII CAMEREI

Articolul 12. Organele de conducere

(1) Organele de conducere ale Camerei sînt: congresul, consiliul, biroul executiv, preşedintele.

(2) Organul de control al Camerei este comisia de cenzori.

Articolul 13. Congresul

(1) Organul suprem de conducere al Camerei este congresul.

(2) Delegaţii la congres se aleg din rîndurile membrilor Camerei în conformitate cu normele de reprezentanţă stabilite de consiliul Camerei.

(3) Delegat la congres poate fi orice persoană fizică cu capacitate de exerciţiu, autorizată, în modul stabilit, de a reprezenta interesele membrilor respectivi ai Camerei.

(4) Modul de alegere a delegaţilor la congres şi de revocare a lor se stabileşte în Regulamentul cu privire la alegerea delegaţilor la congres, aprobat de congres şi care cuprinde principiile reprezentării membrilor Camerei la congres, ţinînd cont de particularităţile dezvoltării teritoriilor concrete şi de interesele întreprinzătorilor.

(5) Congresul poate fi ordinar şi extraordinar. Congresul ordinar se convoacă o dată la 5 ani, iar congresul extraordinar - la decizia consiliului Camerei sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Camerei.

(6) Congresul Camerei este deliberativ dacă la el sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor aleşi.

(7) Deciziile congresului se iau cu majoritatea simplă de voturi ale delegaţilor înregistraţi.

(8) Modul de convocare şi desfăşurare a congresului, procedura de vot şi de luare a deciziilor se stabileşte de statut sau de congres.

Articolul 14. Atribuţiile congresului

(1) Atribuţiile congresului Camerei se stabilesc de statutul Camerei în conformitate cu prezenta lege.

(2) De competenţa exclusivă a congresului Camerei ţin:

a) adoptarea statutului Camerei, modificarea şi completarea acestuia;

b) stabilirea şi aprobarea direcţiilor principale şi programelor de activitate ale Camerei pe termen lung;

c) aprobarea Regulamentului cu privire la alegerea delegaţilor la congres;

d) formarea organelor de conducere ale Camerei şi stabilirea atribuţiilor acestora;

e) aprobarea dării de seamă a consiliului şi dării de seamă a comisiei de cenzori despre activitatea Camerei în perioada dintre congrese;

f) luarea deciziei privind reorganizarea sau lichidarea Camerei;

g) alegerea preşedintelui Camerei;

h) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori.

(3) Pe lîngă atribuţiile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol, congresul exercită şi alte atribuţii prevăzute de statutul Camerei.

(4) Congresul Camerei este în drept să delege unele din atribuţiile sale consiliului şi biroului executiv ale Camerei.

Articolul 15. Consiliul

(1) Consiliul Camerei determină direcţiile principale ale activităţii Camerei în perioada dintre congrese, se subordonează congresului şi exercită controlul asupra activităţii biroului executiv al Camerei.

(2) Membrii consiliului Camerei se aleg de congres dintre membrii Camerei pe un termen de 5 ani în număr de 75 persoane.

(3) Activitatea consiliului Camerei o conduce preşedintele Camerei.

(4) Şedinţele consiliului Camerei se convoacă nu mai rar de o dată pe lună din iniţiativa însuşi a consiliului, biroului executiv, preşedintelui sau comisiei de cenzori a Camerei.

(5) Şedinţele consiliului sînt deliberative în cazul în care la ele participă cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului.

(6) Deciziile consiliului Camerei se iau cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor lui prezenţi la şedinţă.

(7) Activitatea consiliului Camerei se reglementează de prezenta lege şi de statutul Camerei.

Articolul 16. Atribuţiile consiliului

(1) Atribuţiile consiliului Camerei se stabilesc de statutul Camerei în conformitate cu prezenta lege.

(2) De competenţa exclusivă a consiliului Camerei ţin:

a) alegerea biroului executiv şi a vicepreşedinţilor Camerei;

b) prezentarea la congres a candidaturilor la funcţia de preşedinte al Camerei;

c) aprobarea bugetului şi raportului financiar anual ale Camerei;

d) stabilirea taxei de înscriere şi cotizaţiilor de membru;

e) înfiinţarea şi lichidarea filialelor şi reprezentanţelor Camerei.

(3) Pe lîngă atribuţiile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol, consiliul exercită şi alte atribuţii prevăzute de statutul Camerei.

Articolul 17. Biroul executiv

(1) Biroul executiv conduce activitatea Camerei în perioada dintre şedinţele consiliului.

(2) Membrii biroului executiv se aleg de consiliul Camerei pe un termen de 5 ani în număr de 15 persoane din rîndul membrilor consiliului.

(3) Activitatea biroului executiv o conduce preşedintele Camerei.

(4) Şedinţele biroului executiv se convoacă de către preşedintele Camerei cel puţin o dată în lună.

(5) Şedinţele biroului executiv sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi cel puţin jumătate din numărul membrilor săi.

(6) Deciziile biroului executiv se iau cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă.

(7) Activitatea biroului executiv se reglementează de prezenta lege şi de statutul Camerei.

Articolul 18. Atribuţiile biroului executiv

Biroul executiv examinează problemele privind asigurarea activităţii Camerei, care nu ţin de competenţa congresului, consiliului şi comisiei de cenzori.

Articolul 19. Preşedintele Camerei

(1) Preşedintele Camerei:

a) asigură conducerea activităţii curente a Camerei;

b) asigură funcţionarea consiliului, biroului executiv şi prezidează şedinţele lor;

c) în limitele competenţei sale:

- acţionează în numele Camerei fără mandat şi reprezintă interesele acesteia în autoritatea legislativă şi în autorităţile executive, în organizaţiile internaţionale şi străine şi în relaţiile cu alte persoane;

- deţine, faţă de personalul scriptic al Camerei, toate drepturile patronului în conformitate cu legislaţia muncii;

- exercită alte atribuţii prevăzute de statutul Camerei şi de congres.

(2) În lipsa preşedintelui Camerei, atribuţiile lui le exercită unul dintre vicepreşedinţi în modul stabilit de statut.

Articolul 20. Comisia de cenzori

(1) Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii economico-financiare a Camerei şi se subordonează congresului Camerei.

(2) Membrii comisiei de cenzori se aleg din rîndurile membrilor Camerei pe termen de 5 ani în număr de 7 persoane cu capacitate de exerciţiu.

(3) Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi persoanele:

a) care sînt membri ai consiliului şi biroului executiv ale Camerei;

b) a căror calitate de membru în comisia de cenzori este limitată de prezenta lege sau de statutul Camerei.

(4) Comisia de cenzori este în drept să efectueze în orice timp controlul activităţii economico-financiare a Camerei şi, întru executarea acestui scop, deţine dreptul de acces necondiţionat la toate documentele ei, precum şi la obţinerea de informaţii şi explicaţii în formă scrisă de la membrii Camerei, inclusiv de la membrii organelor de conducere ale Camerei.

(5) Comisia de cenzori, în mod obligatoriu, trebuie să efectueze controlul rapoartelor anuale şi bilanţurilor contabile ale Camerei pînă la aprobarea lor de consiliu.

(6) Modul de activitate a comisiei de cenzori este determinat de statutul Camerei.

Capitolul V

PATRIMONIUL ŞI BUGETUL CAMEREI

Articolul 21. Patrimoniul şi bugetul Camerei

(1) Camera dispune de un patrimoniu separat, care cuprinde clădiri, instalaţii, utilaj, mijloace băneşti, inclusiv valutare, valori mobiliare şi alte bunuri necesare îndeplinirii sarcinilor sale.

(2) Patrimoniul Camerei se utilizează numai pentru asigurarea activităţii sale şi pentru constituirea fondurilor necesare.

(3) Activitatea economico-financiară a Camerei se desfăşoară în baza bugetului anual aprobat de consiliul Camerei.

(4) Veniturile Camerei se constituie din taxa de înscriere, cotizaţiile de membru, plata pentru prestarea serviciilor şi din alte încasări neinterzise de lege.

[Alin.4 art.21 modificat prin Legea nr.340-XV din 06.07.2001]

(5) Mijloacele neutilizate pe parcursul exerciţiului financiar curent se transferă la bugetul anului următor. Dacă pe parcursul exerciţiului financiar curent apare un deficit de fonduri, Camera este în drept să-l întregească de la bugetul anului următor. Pentru acoperirea cheltuielilor curente, Camera este în drept să ia împrumuturi de la bancă.

Articolul 22. Cotizaţiile

(1) Membrii Camerei achită taxă de înscriere şi cotizaţiile de membru în modul stabilit de prezenta lege.

(2) Taxa de înscriere se achită în cuantum de un salariu minim la înregistrarea întreprinzătorului în calitate de membru al Camerei.

(3) Cotizaţiile de membru se achită anual, cuantumul lor se stabileşte de consiliul Camerei şi nu poate depăşi pentru întreprinzătorii individuali înregistraţi ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător 5 salarii minime, iar pentru persoanele juridice - 30 salarii minime.

(4) Pentru finanţarea unor anumite programe, Camera este în drept să atragă, pe principii benevole, mijloace ale membrilor săi.

(5) În cazul retragerii din Cameră a membrului în temeiurile prevăzute la art.9 alin.(3) din prezenta lege, sumele plătite sub formă de cotizaţii de membru nu se restituie.

(6) Mijloacele obţinute de la plata cotizaţiilor de membru şi de la alte plăţi se utilizează integral pentru asigurarea şi îmbunătăţirea activităţii Camerei în corespundere cu prezenta lege şi nu pot fi distribuite între membrii Camerei.

Articolul 23. Plăţile pentru prestarea serviciilor

Plăţile pentru prestarea serviciilor se stabilesc de biroul executiv al Camerei.

Capitolul VI

ARBITRAJUL

Articolul 24. Arbitrajul

În scopul soluţionării litigiilor cu caracter economic, Camera este în drept să înfiinţeze un arbitraj, care funcţionează în conformitate cu prezenta lege, cu legislaţia cu privire la arbitraj şi cu Regulamentul arbitrajului aprobat de consiliul Camerei.

[Cap.VI (art.24) în redacţia Legii nr.194-XVI din 26.09.2008, în vigoare 24.10.2008]

Capitolul VII

REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA CAMEREI

Articolul 25. Reorganizarea şi lichidarea Camerei

(1) Camera se reorganizează şi se lichidează în conformitate cu prezenta lege şi cu statutul Camerei.

(2) Camera se consideră reorganizată sau lichidată din momentul înregistrării deciziilor respective de către Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei.

(3) Patrimoniul Camerei lichidate, după executarea creanţelor creditorilor, se utilizează în scopurile stipulate în statut.

Capitolul VIII

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE CAMEREI

Articolul 26. Relaţiile internaţionale ale Camerei

(1) Camera poate să întreţină relaţii internaţionale directe, să încheie contracte şi acorduri cu organizaţiile şi instituţiile străine.

(2) Camera, reprezentînd interesele membrilor săi, participă la activitatea organelor Camerei de Comerţ Internaţionale, Asociaţiei Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi altor organizaţii internaţionale referitor la activitatea de întreprinzător.

Capitolul IX

DISPOZIŢII TRANZITORII

Articolul 27

(1) Din momentul intrării în vigoare a prezentei legi şi pînă la convocarea congresului de constituire a Camerei şi alegerea organelor de conducere ale Camerei, în conformitate cu prezenta lege, conducerea activităţii Camerei va fi exercitată de consiliul acesteia, constituit din preşedinte şi doi vicepreşedinţi numiţi de Parlament pe un termen de 3 ani.

(2) Guvernul:

a) în termen de 2 luni, va asigura Camera cu încăperi pentru desfăşurarea activităţii;

b) pînă la 1 ianuarie 2000, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege.

(3) Guvernul, în persoana Ministerului Economiei şi Reformelor, împreună cu Camera:

a) în termen de 6 luni, va asigura evidenţa agenţilor economici înregistraţi în hotarele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, care, în mod obligatoriu, trebuie să fie membri ai Camerei în conformitate cu prezenta lege;

b) în perioada de pregătire a convocării congresului de constituire a Camerei:

- va stabili normele unice de reprezentare a delegaţilor la congres;

- va elabora şi va aproba Regulamentul provizoriu privind pregătirea, convocarea şi desfăşurarea congresului de constituire a Camerei în conformitate cu prezenta lege;

- va elabora proiectul statutului Camerei şi proiectele regulamentelor de reglementare a activităţii interne a Camerei în conformitate cu prezenta lege;

c) după expirarea a 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va convoca congresul de constituire a Camerei.

(4) Se stabileşte că, odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, Camera se consideră reorganizată şi se va înregistra la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în condiţiile prezentei legi.

(5) Se propune Preşedintelui Republicii Moldova să abroge Decretul privind Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova nr.25 din 20 ianuarie 1994.

 

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Valeriu MATEI


Chişinău, 13 mai 1999.

 

Nr.393-XIV.

 

viagra natural de venta en farmacias cialis ebay australia cialis donde comprar en mexico mobile spy for android android spy cell phone spy software download best spy gear to catch a cheating spouse