Ce este Medierea ?

Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.  (art.2(1) şi art.3 din Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere)
Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluţionare a disputelor
(Alternative Methods of Dispute Resolution - ADR). Cuvântul mediation, introdus în SUA ca termen de specialitate, înseamnă intermediere cu ajutorul unui terţ independent şi ales în mod liber de către părţi. Medierea a devenit un trend global în soluţionarea conflictelor. În SUA există o adevărată cultură a medierii, şi doar aproximativ 10% din toate conflictele ajung să fie soluţionate  într-o sală de judecată, restul fiind soluţionate prin mediere. 

Medierea se bazează  pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Rezolvarea conflictului prin mediere este rodul întâlnirii voinţei părţilor. Nimeni nu vine să le impună soluţia, prin urmare, părţile sunt singurele în măsură să hotărască. Mediatorul are rolul de a facilita crearea unui culoar de comunicare între părţi, prin intermediul căruia acestea să conştientizeze singure care este cea mai bună soluţionare a conflictului dintre ele. 

Care sunt avantajele medierii?

Medierea este voluntară

Părţile aflate în conflict nu pot fi constrânse să accepte procedura medierii. Acestea participă la mediere doar dacă doresc şi, totodată, au dreptul de a denunţa contractul de mediere în orice fază a procedurii.

Medierea este confidenţială

Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.

Medierea este o rezolvare mai rapidă a conflictelor

Medierea permite o importantă economie de timp şi evitarea stresului generat de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată. Prin mediere se ajunge, de regulă, la o soluţie în doar câteva ore şi, pe de altă parte, părţile evită astfel să-şi facă publice problemele într-o sală de judecată.

Medierea poate fi utilizată în soluţionarea unui spectru larg de conflicte

Pot face obiectul medierii orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, contravenţională, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere.

Procedura Medierii

Părţile  pot recurge la mediere în orice moment, atât înainte de a ajunge la instanţă, cât şi după declanşarea unui proces în faţa instanţei competente. În cazul în care s-a încredinţat Curţii de Arbitraj organizarea şi desfăşurarea medierii, prin însuşi acest fapt, părţile au acceptat Regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova cu privire la procedura de mediere, aprobat de Consiliul CCI a RM la 19.12.08, cu excepţia cazului, cînd odată cu încredinţarea organizării medierii, părţile au optat, în scris, pentru alte reguli de mediere şi acestea au fost acceptate de mediator, ca norme ce nu contravin legislaţiei în vigoare.Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi, în funcţie de numărul celor implicaţi în conflict, iar părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul. (Lista arbitrilor/mediatorilor). Nici o persoană nu poate fi constrânsă să accepte procedura medierii. Mediatorul are obligaţia de a se asigura că părţile aflate în conflict au apelat la procedura medierii în mod voluntar, în cunostinţă de cauză şi fără a fi constrânse. 

PROCEDURA PREALABILĂ MEDIERII

Părţile aflate în conflict şi care doresc soluţionarea acestuia prin mediere se adresează la Secretariatul Curţii de Arbitraj cu o cerere comună de efectuare a procedurii de mediere. În cazul în care se adresează numai una dintre părţi, celeilalte părţi i se va adresa o invitaţia scrisă, în vederea acceptării medierii şi incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile - în cazul unui litigiu intern şi 30 de zile  - în cazul unui litigiu internaţional.  Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.Dacă cealaltă parte refuză în mod explicit medierea sau nu prezintă acceptul său la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată.

Desfăşurarea şedinţelor de mediere nu poate avea loc decât după încheierea contractului de mediere între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte. Încheierea contractului de mediere se realizează după acceptarea medierii de către partea invitată  şi prezentarea împreună a părţilor aflate în conflict la mediator.

DESFĂŞURAREA MEDIERII

Medierea are loc, de regulă, la sediul Curţii  de Arbitraj, dar dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi părţile aflate în conflict.În cursul medierii  părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord sau chiar  pot fi reprezentate de persoane, care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii.În general, medierea începe cu o introducere în care mediatorul explică părţilor aflate în conflict procedura de mediere şi rolul mediatorului. Urmează apoi o sesiune comună în care fiecare participant la procedura de mediere are oportunitatea de a expune situaţia din punctul său de vedere. Mediatorul, ulterior,  poate decide ca medierea să se desfaşoare în sesiuni separate cu fiecare parte, urmând ca părţile să se reîntâlnească într-o sesiune finală. Fiecare mediator poate însă să conducă medierea într-o manieră personală, uşor diferită de cea prezentată.

ÎNCETAREA PROCEDURII DE MEDIERE

Procedura de mediere încetează, după caz:

  • prin convenirea asupra unui acord între părţi ca urmare a soluţionării conflictului;

  • prin constatarea de către mediator că părţile nu pot ajunge la un acord;

  • prin renunţarea la mediere ;

Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se redactează un Acord  de împăcare, executoriu în condiţiile legii, care va cuprinde toate angajamentele asumate de părţi şi care se contrasemnează de mediator.În cazul neexecutării de către una din părţi a obligaţiilor asumate prin Acordul de împăcare, cealaltă parte este în drept să se adreseze în instanţă cu o cerere prin care va solicita executarea silită în modul prevăzut de legislaţie. 

 

buy viagra over the counter in australia vendo cialis barcelona en mano equipment to spy on a cheating spouse spy for cell phone is your spouse cheating software