Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional

logomd

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

cu privire la arbitrajul comercial internaţional

24-XVI  din  22.02.2008

 (în vigoare 19.06.2008)

Monitorul Oficial nr.88-89 art.316 din 20.05.2008

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de aplicare

Articolul 2. Noţiuni principale şi interpretări

Articolul 3. Recepţionarea comunicărilor scrise

Articolul 4. Renunţarea la dreptul de a înainta obiecţii

Articolul 5. Limitele intervenţiei instanţelor de judecată

Articolul 6. Organele de exercitare a unor funcţii de asistenţă şi de control în cadrul arbitrajului

 

Capitolul II

CONVENŢIA DE ARBITRAJ

Articolul 7. Definiţia şi forma convenţiei de arbitraj

Articolul 8. Convenţia de arbitraj şi intentarea acţiunii în judecată asupra fondului litigiului

Articolul 9. Convenţia de arbitraj şi măsurile asigurătoare întreprinse de instanţa de judecată

 

Capitolul III

COMPONENŢA TRIBUNALULUI ARBITRAL

Articolul 10. Numărul de arbitri

Articolul 11. Desemnarea arbitrilor

Articolul 12. Temeiurile de recuzare a arbitrului

Articolul 13. Procedura de recuzare a arbitrului

Articolul 14. Încetarea mandatului de arbitru din cauza întîrzierii sau a imposibilităţii de exercitare a funcţiilor

Articolul 15. Desemnarea unui nou arbitru

 

Capitolul IV

COMPETENŢA TRIBUNALULUI ARBITRAL

Articolul 16. Dreptul tribunalului de a decide asupra propriei competenţe

Articolul 17. Dispunerea de măsuri asigurătoare şi de măsuri provizorii

 

Capitolul V

PROCEDURA ARBITRALĂ. ADMINISTRAREA PROCEDURII ARBITRALE

Articolul 18. Egalitatea părţilor

Articolul 19. Stabilirea regulilor de procedură

Articolul 20. Locul arbitrajului

Articolul 21. Începutul procedurii arbitrale

Articolul 22. Limba procedurii arbitrale

Articolul 23. Cererea de arbitraj şi referinţa

Articolul 231. Suspendarea procedurii arbitrale

Articolul 24. Procedura orală şi procedura scrisă

Articolul 25. Efectele neprezentării materialelor sau ale absenţei unei părţi

Articolul 26. Desemnarea expertului de către tribunalul arbitral

Articolul 27. Asistenţa instanţei de judecată la obţinerea probelor

 

Capitolul VI

PRONUNŢAREA HOTĂRÎRII ŞI ÎNCETAREA PROCEDURII ARBITRALE

Articolul 28. Dreptul aplicabil fondului litigiului

Articolul 29. Adoptarea hotărîrii de către tribunalul arbitral

Articolul 30. Tranzacţia

Articolul 31. Forma şi conţinutul hotărîrii arbitrale

Articolul 32. Încheierea procedurii arbitrale

Articolul 33. Hotărîrea cu privire la cheltuieli

Articolul 34. Garantarea cheltuielilor arbitrale

Articolul 35. Rectificarea şi interpretarea hotărîrii arbitrale. Hotărîrea adiţională

Articolul 36. Depozitarea dosarului cauzei arbitrale

 

Capitolul VII

CONTESTAREA HOTĂRÎRII ARBITRALE

Articolul 37. Cererea de desfiinţare ca mijloc exclusiv de contestare a hotărîrii arbitrale

 

Capitolul VIII

RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÎRII ARBITRALE STRĂINE

Articolul 38. Recunoaşterea şi executarea hotărîrii arbitrale străine

Articolul 39. Refuzul de a recunoaşte şi de a executa hotărîrea arbitrală

 

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 40. Intrarea în vigoare

Articolul 41. Îndatoririle Guvernului

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

În prezenta lege sînt luate în considerare prevederile tratatelor internaţionale cu privire la arbitrajul comercial internaţional la care Republica Moldova este parte, precum şi ale Legii model din 1985 privind arbitrajul comercial internaţional, adoptată de Comisia ONU pentru Dreptul Comercial Internaţional, aprobată de Adunarea Generală a ONU şi propusă spre utilizare în legislaţiile naţionale.

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege se aplică în cazul în care sediul arbitrajului comercial internaţional se află pe teritoriul Republicii Moldova. Prevederile art.8, 9, 38, 39 se aplică şi în cazul în care sediul arbitrajului se află în afara teritoriului Republicii Moldova.

(2) Arbitrajul se consideră internaţional dacă:

 1. a) părţile unei convenţii de arbitraj îşi au, la momentul încheierii acesteia, locul de afaceri în diferite state;
 2. b) în afara teritoriului statului în care părţile îşi au locul de afaceri este situat:

– locul arbitrajului prevăzut în convenţia de arbitraj sau determinat în conformitate cu ea;

– locul în care urmează să fie executată o parte substanţială a obligaţiilor din raporturile comerciale sau locul cu care obiectul litigiului are legătura cea mai strînsă;

 1. c) părţile au convenit în mod expres ca obiectul convenţiei de arbitraj să aibă legătură cu cel puţin 2 state.

(3) În sensul alin.(2):

 1. a) dacă o parte a convenţiei de arbitraj are mai multe locuri de afaceri, se va considera loc de afaceri cel care are o relaţie mai strînsă cu convenţia de arbitraj;
 2. b) dacă o parte nu are loc de afaceri, se consideră loc de afaceri domiciliul sau reşedinţa părţii.

(4) Prin acord al părţilor, se remit spre soluţionare în arbitraj comercial internaţional:

 1. a) litigiile care decurg din raporturi contractuale civile şi din alte raporturi juridice izvorîte din executarea contractelor comerciale internaţionale şi din alte relaţii economice internaţionale, dacă sediul a cel puţin unei părţi se află în afara Republicii Moldova;
 2. b) litigiile apărute între întreprinderi cu investiţii străine şi asociaţii, organizaţii internaţionale fondate pe teritoriul Republicii Moldova, litigiile dintre participanţii lor, precum şi litigiile dintre aceştia şi alte subiecte de drept ale Republicii Moldova.

(5) Prezenta lege nu afectează prevederile unei alte legi a Republicii Moldova în a cărei virtute anumite litigii nu pot fi remise arbitrajului sau pot fi remise numai în conformitate cu alte prevederi decît cele din prezenta lege.

 

Articolul 2. Noţiuni principale şi interpretări

(1) În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

arbitraj – cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi de către instituţii permanente de arbitraj;

tribunal arbitral – arbitru unic sau complet de arbitri;

instanţă de judecată – organ din sistemul judecătoresc al Republicii Moldova;

convenţie de arbitraj – acord în a cărui bază părţile remit spre soluţionare în arbitraj toate litigiile sau o parte din litigiile care au apărut sau care ar putea să apară între ele ca rezultat al unui raport juridic contractual sau necontractual.

(2) În sensul prezentei legi se stabilesc următoarele interpretări:

 1. a) cuvîntul “comercial” lămureşte raporturi ce decurg din toate relaţiile comerciale, contractuale şi necontractuale; relaţiile comerciale cuprind următoarele, nelimitîndu-se la ele: contracte de livrare sau de schimb de bunuri şi servicii; acorduri de distribuţie; reprezentanţe comerciale sau agenţii comerciale; factoring; leasing; construcţie a obiectivelor industriale; consulting; engineering de afaceri; licenţiere; investiţii; finanţare; servicii bancare; asigurări; acorduri de exploatare sau de concesiune; întreprinderi mixte şi alte forme de cooperare industrială sau comercială; transport de mărfuri şi de pasageri pe calea aeriană, maritimă, feroviară şi rutieră;
 2. b) în cazul în care o prevedere a prezentei legi, cu excepţia celor din art.28, acordă părţilor libertatea de a lua decizie referitor la o anumită problemă, această libertate include şi dreptul părţilor de a autoriza un terţ, inclusiv o instituţie, să ia o asemenea decizie;
 3. c) în cazul în care o prevedere a prezentei legi se referă la ceea ce părţile au convenit sau pot conveni ori se referă în orice altă formă la un acord al lor, acest acord include orice reguli de arbitrare prevăzute în textul său;
 4. d) în cazul în care o prevedere a prezentei legi, cu excepţia celor din art.25 alin.(1) şi din art.32 alin.(2) lit.a), se referă la o acţiune, această prevedere se aplică şi acţiunii reconvenţionale, iar în cazul în care face referire la obiecţiile împotriva acţiunii, această prevedere se referă şi la obiecţiile împotriva acţiunii reconvenţionale.

 

Articolul 3. Recepţionarea comunicărilor scrise

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel:

 1. a) orice comunicare scrisă se consideră recepţionată dacă a fost remisă destinatarului personal sau la întreprinderea, domiciliul, reşedinţa ori la adresa poştală a acestuia. Dacă nici unul din locurile menţionate nu pot fi identificate după cercetări rezonabile, comunicarea scrisă se consideră recepţionată dacă a fost expediată la ultimul sediu sau domiciliu cunoscut, la ultima reşedinţă sau adresă poştală cunoscută, printr-o scrisoare recomandată sau în orice alt mod care atestă încercarea de a remite comunicarea;
 2. b) comunicarea se consideră recepţionată la data remiterii conform lit.(a).

(2) Prevederile prezentului articol nu se aplică asupra comunicărilor efectuate în cadrul unei proceduri în instanţă de judecată.

 

Articolul 4. Renunţarea la dreptul de a înainta obiecţii

Dacă o parte, cunoscînd că o prevedere a prezentei legi de la care părţile pot deroga sau că o condiţie a convenţiei de arbitraj nu a fost respectată, continuă totuşi să participe la procedura arbitrală fără a înainta imediat obiecţii împotriva unei asemenea abateri şi dacă pentru înaintarea obiecţiilor este stabilit un anumit termen, atunci, după expirarea acestui termen, se consideră că partea a renunţat la dreptul de a înainta obiecţii.

 

Articolul 5. Limitele intervenţiei instanţelor de judecată

Asupra relaţiilor reglementate de prezenta lege nu se admite nici o intervenţie din partea instanţelor de judecată, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

 

Articolul 6. Organele de exercitare a unor funcţii de asistenţă şi de control în cadrul arbitrajului

(1) Funcţiile prevăzute la art.11 alin.(3) şi (4), la art.13 alin.(3) şi la art.14 sînt exercitate de preşedintele sau de conducătorul organului (instituţiei), uniunii, asociaţiei sau de conducătorul unui alt organ indicat de părţi ori stipulat în regulamentul instituţiei permanente de arbitraj.

(2) Funcţiile prevăzute pentru instanţele de judecată în prezenta lege le exercită instanţa judecătorească competentă, conform Codului de procedură civilă.

[Alin.2 art.6 modificat prin Legea nr.29 din 06.03.2012, în vigoare 13.03.2012]

Notă: Legea nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) se declară neconstituţională conform Hot. Curţii Constituţionale nr.3 din 09.02.2012, în vigoare 09.02.2012

[Alin.2 art.6 modificat prin Legea nr.163 din 22.07.2011, în vigoare 12.09.2011]

 

Capitolul II

CONVENŢIA DE ARBITRAJ

Articolul 7. Definiţia şi forma convenţiei de arbitraj

(1) Convenţia de arbitraj este acordul prin care părţile supun arbitrajului toate litigiile sau anumite litigii care au apărut sau care ar putea să apară între ele cu privire la un raport juridic determinat, contractual sau necontractual. Convenţia de arbitraj poate avea forma unei clauze compromisorii într-un contract sau a unei convenţii separate.

(2) Convenţia de arbitraj trebuie să fie scrisă.

(3) Convenţia de arbitraj are formă scrisă dacă conţinutul ei este consemnat în orice formă, indiferent de faptul că aceasta sau contractul au fost încheiate oral, prin acţiuni concludente sau prin alte mijloace.

(4) Condiţia încheierii în scris a unei convenţii de arbitraj este întrunită într-o comunicare electronică dacă informaţia care se conţine în ea este accesibilă pentru referinţele ulterioare (subsecvente). Comunicare electronică înseamnă orice comunicare pe care părţile o fac prin intermediul mesajului de date. Acesta din urmă înseamnă informaţie generată, trimisă, primită sau salvată prin mijloace electronice, magnetice, optice sau similare, inclusiv schimb de date electronice, poştă electronică (e-mail), telegramă, telex sau telecopie, dar nelimitîndu-se la acestea.

(5) O convenţie de arbitraj este scrisă dacă constă într-un schimb de cerere de arbitrare şi de referinţă în care existenţa sa este pretinsă de o parte şi nu este contestată de cealaltă parte.

(6) Trimiterea într-un contract la un document ce conţine o clauză compromisorie valorează ca o convenţie de arbitraj scrisă dacă trimiterea este capabilă de a face clauza parte din contract.

(7) Un viciu de formă al convenţiei de arbitraj poate fi înlăturat în procedură arbitrală prin depunerea unei referinţe dacă cel tîrziu odată cu referinţa nu este făcută obiecţie cu privire la viciu.

 

Articolul 8. Convenţia de arbitraj şi intentarea acţiunii în judecată asupra fondului litigiului

(1) Instanţa de judecată în care este intentată acţiune în litigiul ce constituie obiectul unei convenţii de arbitraj scoate cererea de pe rol, la solicitarea unei părţi, nu mai tîrziu de prima ei declaraţie asupra fondului litigiului, şi trimite părţile în arbitraj, cu excepţia cazului în care instanţa de judecată constată că acea convenţie este nulă, nevalabilă sau nesusceptibilă de executare.

(2) În cazul intentării acţiunii indicate la alin.(1), procedura arbitrală poate fi totuşi începută sau continuată şi poate fi pronunţată hotărîrea arbitrală, în timp ce conflictul de competenţă urmează a fi soluţionat în instanţă de judecată.

 

Articolul 9. Convenţia de arbitraj şi măsurile asigurătoare întreprinse de instanţa de judecată

Este compatibilă cu convenţia de arbitraj cererea, adresată de o parte în instanţă de judecată pînă la procedura arbitrală sau în timpul desfăşurării ei, privind luarea măsurilor asigurătoare şi adoptarea unei încheieri în vederea luării unor asemenea măsuri.

 

Capitolul III

COMPONENŢA TRIBUNALULUI ARBITRAL

Articolul 10. Numărul de arbitri

(1) Părţile sînt libere să stabilească numărul de arbitri.

(2) Dacă părţile nu au stabilit numărul de arbitri, vor fi desemnaţi 3 arbitri.

 

Articolul 11. Desemnarea arbitrilor

(1) Nici o persoană nu poate fi privată de dreptul de a fi desemnată arbitru din cauza cetăţeniei sale, cu excepţia cazului cînd părţile au convenit altfel.

(2) Părţile sînt libere să convină asupra procedurii de desemnare a arbitrului sau arbitrilor cu condiţia respectării prevederilor alin.(4) şi (5).

(3) În lipsa înţelegerii de la alin.(2):

 1. a) la constituirea tribunalului arbitral din 3 arbitri, fiecare parte desemnează cîte un arbitru, iar cei doi arbitri astfel desemnaţi numesc un al treilea arbitru. Dacă o parte nu desemnează arbitrul în termen de 30 de zile de la primirea solicitării celeilalte părţi de a-l numi sau dacă cei doi arbitri desemnaţi nu vor putea numi în termen de 30 de zile din data numirii lor un al treilea arbitru, acesta este numit, la cererea oricărei părţi, de autoritatea indicată la art.6 alin.(1) în decursul a 15 zile din data primirii cererii;
 2. b) în cazul constituirii unui tribunal arbitral dintr-un singur arbitru, dacă părţile nu au reuşit să convină asupra arbitrului, acesta va fi numit, la cererea oricărei părţi, de autoritatea indicată la art.6 alin.(1) în decursul a 15 zile din data primirii cererii.

(4) Dacă, în cursul desfăşurării procedurii de desemnare a arbitrului de către părţi, o parte nu respectă această procedură sau dacă părţile ori cei doi arbitri nu pot ajunge la un acord comun în conformitate cu această procedură, sau dacă un terţ, inclusiv o instituţie, nu îndeplineşte una din funcţiile atribuite lui conform acestei proceduri, atunci orice parte poate cere autorităţii indicate la art.6 alin.(1) să ia măsurile necesare în cazul în care acordul privind procedura de desemnare a arbitrilor nu prevede alte modalităţi de asigurare a desemnării.

(5) Decizia asupra oricărei chestiuni conferite, potrivit alin.(3) şi (4), autorităţii menţionate la art.6 alin.(1) nu poate fi atacată. La numirea arbitrului, această autoritate ia în considerare toate exigenţele înaintate de părţi faţă de calificarea arbitrului, precum şi considerentele care pot asigura desemnarea unui arbitru independent şi imparţial, iar în caz de numire a unui arbitru unic sau a celui de-al treilea arbitru, este preferabil ca cetăţenia arbitrului ce urmează a fi desemnat să difere de cea a părţilor.

 

Articolul 12. Temeiurile de recuzare a arbitrului

(1) În cazul în care este notificată despre o eventuală numire a ei în calitate de arbitru, persoana trebuie să informeze asupra tuturor circumstanţelor de natură a genera îndoieli justificate cu privire la imparţialitatea sau independenţa sa. Arbitrul, din momentul desemnării sale şi pe toată durata procedurii arbitrale, este obligat să informeze părţile despre aceste circumstanţe dacă nu le-a informat anterior.

(2) Arbitrul poate fi recuzat doar dacă există circumstanţe de natură a ridica îndoieli justificate asupra independenţei sau imparţialităţii lui sau dacă el nu posedă calificarea convenită de părţi. Partea este în drept să recuzeze arbitrul pe care l-a desemnat sau la a cărui desemnare a participat doar pentru motive de care a luat cunoştinţă după desemnare.

 

Articolul 13. Procedura de recuzare a arbitrului

(1) Părţile sînt libere să convină asupra procedurii de recuzare a arbitrului, respectînd prevederile alin.(3).

(2) În lipsa înţelegerii consemnate în prezentul articol la alin.(1), partea care intenţionează să declare recuzarea arbitrului trebuie să informeze în scris tribunalul arbitral în termen de 15 zile din data la care a luat cunoştinţă de constituirea acestuia sau din data survenirii circumstanţelor menţionate la art.12 alin.(2), notificînd în scris tribunalul arbitral despre motivele recuzării. Dacă arbitrul căruia îi este înaintată recuzarea nu se retrage singur sau dacă cealaltă parte nu este de acord cu recuzarea lui, asupra cererii de recuzare se pronunţă tribunalul arbitral.

(3) Dacă recuzarea nu poate fi obţinută conform procedurii stabilite de părţi sau procedurii stabilite la alin.(2), partea interesată poate, în termen de 30 de zile din data respingerii cererii de recuzare, să solicite autorităţii indicate la art.6 alin.(1) adoptarea unei decizii privind recuzarea, care nu poate fi atacată. Pînă la luarea deciziei de către aceste autorităţi, tribunalul arbitral, inclusiv arbitrul căruia îi este înaintată recuzarea, poate continua procedura arbitrală şi poate pronunţa hotărîrea arbitrală.

 

Articolul 14. Încetarea mandatului de arbitru din cauza întîrzierii sau a imposibilităţii de exercitare a funcţiilor

(1) Mandatul de arbitru încetează dacă arbitrul a devenit incapabil de fapt ori de drept de a-şi exercita funcţiile sau dacă, din motive neîntemeiate, tergiversează exercitarea lor, sau dacă se retrage, sau dacă părţile convin asupra încetării mandatului său. În caz contrar, dacă apare vreo controversă cu privire la oricare din motivele enumerate, orice parte poate cere autorităţii indicate la art.6 alin.(1) să emită o decizie, care nu poate fi atacată, referitor la încetarea mandatului de arbitru.

(2) Retragerea arbitrului sau consimţirea unei părţi la încetarea mandatului acestuia în condiţiile prezentului articol ori ale art.13 alin.(2) nu înseamnă recunoaşterea motivelor menţionate în prezentul articol sau în art.12 alin.(2).

 

Articolul 15. Desemnarea unui nou arbitru

Dacă mandatul unui arbitru încetează conform prevederilor art.13 sau 14 ori în urma retragerii arbitrului din orice alt motiv, ori din cauza revocării de către părţi, ori în orice alt caz, noul arbitru va fi desemnat potrivit regulilor aplicate în cazul numirii arbitrului care se substituie.

 

Capitolul IV

COMPETENŢA TRIBUNALULUI ARBITRAL

Articolul 16. Dreptul tribunalului de a decide asupra propriei competenţe

(1) Tribunalul arbitral poate să decidă asupra competenţei sale, precum şi asupra oricăror obiecţii referitor la existenţa sau validitatea convenţiei de arbitraj. În acest scop, clauza arbitrală prevăzută în contract trebuie să fie interpretată ca o convenţie distinctă de alte clauze contractuale. Hotărîrea tribunalului arbitral privind nulitatea contractului nu atrage de plin drept nulitatea clauzei arbitrale.

(2) Declaraţia privind incompetenţa tribunalului arbitral în soluţionarea litigiului poate fi făcută cel tîrziu la momentul prezentării obiecţiilor la acţiune. Faptul că o parte a desemnat arbitrul sau că a participat la desemnarea lui nu o privează de dreptul de a face o asemenea declaraţie. Depăşirea competenţei de către tribunalul arbitral trebuie să fie invocată îndată după ce cauza care, în opinia părţii, depăşeşte competenţa tribunalului arbitral este pusă în procedură arbitrală. În toate aceste cazuri, tribunalul arbitral poate admite declaraţia privind depăşirea competenţei făcută mai tîrziu dacă întîrzierea este justificată.

(3) Tribunalul arbitral poate să decidă asupra declaraţiei menţionate la alin.(2) ca asupra unei chestiuni preliminare sau în hotărîrea privind fondul litigiului. Dacă tribunalul arbitral decide, ca o chestiune preliminară, că este competent, orice parte, în decursul a 30 de zile din data primirii comunicării despre decizie, poate cere instanţei judecătoreşti competente, conform Codului de procedură civilă să se pronunţe în această privinţă, decizia neputînd fi atacată. Pînă la luarea deciziei de către această autoritate, tribunalul arbitral poate continua procedura arbitrală şi poate pronunţa hotărîrea.

[Alin.3 art.16 modificat prin Legea nr.29 din 06.03.2012, în vigoare 13.03.2012]

Notă: Legea nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) se declară neconstituţională conform Hot. Curţii Constituţionale nr.3 din 09.02.2012, în vigoare 09.02.2012

[Alin.3 art.16 modificat prin Legea nr.163 din 22.07.2011, în vigoare 12.09.2011]

 

Articolul 17. Dispunerea de măsuri asigurătoare şi de măsuri provizorii

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral poate să dispună, la cererea unei părţi, după ce a ascultat cealaltă parte, măsuri asigurătoare şi măsuri provizorii, pe care le consideră necesare cu privire la obiectul litigiului, pe motiv că executarea pretenţiei ar putea fi zădărnicită ori împiedicată în mod considerabil sau că o daună ireparabilă ar fi iminentă. Tribunalul arbitral poate să dispună, cu titlul de măsură asigurătoare şi de măsură provizorie, oricărei părţi să depună garanţia corespunzătoare.

(2) Decizia cu privire la măsurile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie emisă în scris. Fiecărei părţi a procedurii arbitrale trebuie să i se trimită cîte un exemplar semnat.

(3) La cererea unei părţi a procedurii arbitrale, instanţa de judecată poate încuviinţa executarea unei măsuri prevăzute la alin.(1). Dacă măsura este una asigurătoare neprevăzută în dreptul intern al Republicii Moldova, instanţa de judecată, la cererea părţii, după ce a ascultat partea opusă, poate încuviinţa executarea unei astfel de măsuri asigurătoare, prevăzute de dreptul intern, similare măsurii dispuse de judecata arbitrală. În asemenea caz, instanţa de judecată poate substitui, la cerere, măsura dispusă de tribunalul arbitral pentru a asigura realizarea scopului ei.

(4) Instanţa de judecată refuză executarea măsurii prevăzute la alin.(1) dacă aceasta:

 1. a) suferă de un viciu care ar constitui temei pentru desfiinţarea unei hotărîri arbitrale interne conform art.37;
 2. b) este incompatibilă cu o măsură solicitată sau aplicată anterior de către o instanţă de judecată sau cu o măsură solicitată anterior unei instanţe judecătoreşti străine, care rămîne a fi recunoscută;
 3. c) este o măsură asigurătoare neprevăzută de dreptul intern al Republicii Moldova şi nici o măsură potrivită prevăzută de dreptul intern nu a fost solicitată.

(5) Instanţa de judecată poate să asculte partea opusă înaintea emiterii încheierii de încuviinţare a executării măsurii prevăzute la alin.(1). Dacă nu a fost ascultată înainte de emiterea încheierii, partea opusă poate face apel. În ambele cazuri, partea opusă poate doar invoca existenţa unui temei pentru refuzul încuviinţării executării în conformitate cu alin.(4). În această procedură, instanţa de judecată nu poate decide asupra unor cereri de despăgubire.

(6) La cererea unei părţi, instanţa de judecată ridică încuviinţarea executării măsurilor prevăzute la alin.(1) dacă:

 1. a) termenul de aplicare a măsurii dispuse de tribunalul arbitral a expirat;
 2. b) tribunalul arbitral a limitat sau a ridicat măsura prevăzută la alin.(1);
 3. c) raporturile şi circumstanţele în care a fost încuviinţată o măsură prevăzută la alin.(1) s-au schimbat astfel încît menţinerea măsurii nu mai este necesară;
 4. d) în conformitate cu alin.(1), a fost depusă o garanţie care face inutilă executarea măsurii.

(7) Dacă se adevereşte că dispunerea unei măsuri în conformitate cu alin.(1) a fost nejustificată de la început, partea care a cerut executarea ei este obligată să despăgubească cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin executarea măsurii sau prin depunerea de către cealaltă parte a unei garanţii pentru a înlătura executarea măsurii. Pretenţia de despăgubire poate fi înaintată în procedură arbitrală pendinte.

 

Capitolul V

PROCEDURA ARBITRALĂ. ADMINISTRAREA PROCEDURII ARBITRALE

Articolul 18. Egalitatea părţilor

Părţile trebuie să fie tratate egal, fiecare din ele avînd toate posibilităţile de a-şi susţine poziţia.

 

Articolul 19. Stabilirea regulilor de procedură

(1) În condiţiile prezentei legi, părţile sînt libere să convină asupra procedurii pe care o va urma tribunalul arbitral în soluţionarea litigiului.

(2) În lipsa acordului stabilit la alin.(1), tribunalul arbitral poate, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare procedura şi să soluţioneze litigiul în modul în care îl consideră corespunzător. Atribuţiile conferite tribunalului arbitral includ dreptul de a determina admisibilitatea, pertinenţa şi importanţa fiecărei probe.

 

Articolul 20. Locul arbitrajului

(1) Părţile sînt libere să convină asupra locului arbitrajului. În lipsa unui acord în acest sens, locul arbitrajului este stabilit de tribunalul arbitral, luîndu-se în considerare circumstanţele cazului, factorul comodităţii pentru părţi.

(2) Tribunalul arbitral poate să se întrunească în orice loc pe care îl consideră potrivit, dacă părţile nu au convenit altfel, pentru consultări între arbitri, ascultare a părţilor, a martorilor sau a experţilor, pentru examinare a bunurilor şi înscrisurilor.

 

Articolul 21. Începutul procedurii arbitrale

Procedura arbitrală referitoare la un litigiu concret începe la data recepţionării cererii de arbitrare de către pîrît, dacă părţile nu au convenit altfel.

 

Articolul 22. Limba procedurii arbitrale

(1) Părţile sînt libere să stabilească limba sau limbile care vor fi utilizate în cadrul procedurii arbitrale. Dacă părţile nu au convenit în acest sens, tribunalul arbitral stabileşte ce limbă sau limbi vor fi utilizate în cadrul procedurii arbitrale. Acest acord sau această decizie se referă la orice declaraţie scrisă a părţii, la orice audiere, hotărîre, decizie sau la o altă comunicare a tribunalului arbitral.

(2) Tribunalul arbitral poate dispune ca orice probă scrisă să fie însoţită de traducere în limba sau în limbile convenite între părţi ori stabilite de tribunalul arbitral.

 

Articolul 23. Cererea de arbitraj şi referinţa

(1) În termenul convenit între părţi ori stabilit de tribunalul arbitral, reclamantul trebuie să invoce circumstanţele care justifică pretenţiile sale din acţiune, chestiunile litigioase şi obiectul cererii, iar pîrîtul trebuie să invoce obiecţiile sale faţă de aceste chestiuni, dacă părţile nu au convenit altfel. Concomitent cu declaraţiile lor, părţile pot prezenta toate actele pe care le consideră pertinente sau pot face trimitere la înscrisuri sau la alte dovezi pe care le vor prezenta ulterior tribunalului.

(2) Dacă părţile nu au convenit altfel, fiecare parte poate să modifice ori să completeze pretenţiile sau obiecţiile în cursul desfăşurării procedurii arbitrale, dacă tribunalul arbitral nu consideră inoportun să permită o asemenea modificare ori completare, dată fiind întîrzierea cu care se face.

 

Articolul 231. Suspendarea procedurii arbitrale

Tribunalul arbitral este obligat să suspende procedura arbitrală în cazul iniţierii medierii cu privire la acelaşi litigiu pe perioada desfăşurării medierii, în condiţiile Legii nr.137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.

[Art.231 introdus prin Legea nr.211 din 29.07.2016, în vigoare 30.09.2016]

 

Articolul 24. Procedura orală şi procedura scrisă

(1) Tribunalul arbitral decide, cu condiţia respectării oricărui alt acord dintre părţi, dacă procedura se va desfăşura oral, atît la prezentarea probelor, cît şi la susţineri, sau numai în bază de înscrisuri şi de alte materiale. Cu excepţia cazului în care părţile au convenit asupra desfăşurării în scris a procedurii arbitrale, tribunalul arbitral va organiza, la solicitarea unei părţi, procedură arbitrală în formă orală la etapa respectivă a procedurii arbitrale.

(2) Părţile trebuie să fie informate în timp util despre orice audiere şi despre orice şedinţă a tribunalului arbitral în scopul examinării mărfii, altor bunuri sau înscrisuri.

(3) Toate declaraţiile, înscrisurile sau alte informaţii pe care o parte le-a prezentat tribunalului arbitral trebuie să fie comunicate şi celeilalte părţi. De asemenea, orice concluzie a expertului sau orice înscris cu caracter probator, pe care tribunalul arbitral le ia în considerare la pronunţarea hotărîrii, trebuie să fie comunicate părţilor.

 

Articolul 25. Efectele neprezentării materialelor sau ale absenţei unei părţi

(1) Dacă reclamantul nu prezintă cerere de arbitrare în conformitate cu art.23 alin.(1) fără a invoca un temei justificat, tribunalul arbitral încetează de a mai desfăşura procedura arbitrală, dacă părţile nu au convenit altfel.

(2) Dacă pîrîtul nu prezintă obiecţiile sale în conformitate cu art.23 alin.(1) fără a invoca un temei justificat, tribunalul arbitral continuă procedura arbitrală, dacă părţile nu au convenit altfel, fără a considera această neprezentare în sine ca recunoaştere a afirmaţiilor reclamantului.

(3) Dacă o parte nu se prezintă la şedinţă sau nu prezintă probe scrise fără un temei justificat, tribunalul arbitral poate continua procedura arbitrală şi pronunţa hotărîrea în baza materialelor de care dispune, dacă părţile nu au convenit altfel.

 

Articolul 26. Desemnarea expertului de către tribunalul arbitral

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral poate:

 1. a) desemna unul sau mai mulţi experţi care să-i prezinte un raport asupra chestiunilor specifice pe care le-a prevăzut;
 2. b) cere părţilor să prezinte expertului orice informaţie pertinentă ori să permită acestuia accesul la orice acte pertinente, la alte bunuri pentru examinarea lor.

(2) Dacă părţile nu au convenit altfel, iar una dintre părţi solicită sau tribunalul arbitral consideră necesar, expertul trebuie, după prezentarea raportului său oral sau scris, să participe la examinarea litigiului, unde părţile au posibilitatea să-i adreseze întrebări şi să prezinte specialişti care să-şi expună opiniile referitor la chestiunile în litigiu.

 

Articolul 27. Asistenţa instanţei de judecată la obţinerea probelor

Tribunalul arbitral sau o parte cu aprobarea tribunalului arbitral poate să adreseze în instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova cerere de acordare a asistenţei la obţinerea probelor. Instanţa de judecată poate executa această solicitare în limitele competenţei sale şi în conformitate cu regulile stabilite pentru obţinerea probelor şi darea delegaţiilor judecătoreşti.

 

Capitolul VI

PRONUNŢAREA HOTĂRÎRII ŞI ÎNCETAREA PROCEDURII ARBITRALE

Articolul 28. Dreptul aplicabil fondului litigiului

(1) Tribunalul arbitral soluţionează litigiul în conformitate cu normele de drept pe care părţile le-au ales ca drept aplicabil fondului litigiului. Orice desemnare a legii sau a sistemului de drept al unui stat este interpretată, cu excepţia unei stipulaţii contrare exprese, ca o referire la dreptul material al statului respectiv şi nu la normele lui conflictuale.

(2) Dacă părţile nu au convenit asupra legii aplicabile fondului litigiului, tribunalul arbitral aplică legea stabilită de normele conflictuale pe care le consideră aplicabile în speţă.

(3) Tribunalul arbitral judecă în echitate sau în calitate de mediator amiabil numai dacă părţile l-au autorizat expres în acest sens.

(4) În toate cazurile, tribunalul arbitral adoptă hotărîre în conformitate cu clauzele contractului, ţinînd cont de uzanţele comerciale aplicabile tranzacţiei respective.

 

Articolul 29. Adoptarea hotărîrii de către tribunalul arbitral

În cazul soluţionării litigiului de către un tribunal arbitral constituit din mai mulţi arbitri, orice decizie a lui se ia cu o majoritate de voturi dacă părţile nu au convenit altfel. Preşedintele tribunalului arbitral poate decide asupra chestiunilor de procedură dacă părţile sau membrii tribunalului arbitral l-au împuternicit în acest sens.

 

Articolul 30. Tranzacţia

(1) Dacă, în timpul procedurii arbitrale, părţile aplanează litigiul, tribunalul arbitral încetează de a desfăşura procedura şi, la solicitarea părţilor şi în lipsa obiecţiilor din partea sa, aprobă tranzacţia printr-o hotărîre arbitrală, conform condiţiilor convenite între părţi.

(2) Hotărîrea arbitrală pronunţată în condiţiile stabilite de părţi se adoptă în corespundere cu art.31, menţionîndu-se că este o hotărîre arbitrală. O asemenea hotărîre are acelaşi statut şi se execută ca orice hotărîre arbitrală referitoare la soluţionarea fondului litigiului.

[Art.30 modificat prin Legea nr.211 din 29.07.2016, în vigoare 30.09.2016]

 

Articolul 31. Forma şi conţinutul hotărîrii arbitrale

(1) Hotărîrea arbitrală se emite în scris şi se semnează de arbitrul unic sau de arbitri. În cazul soluţionării litigiului de către un tribunal arbitral compus din mai mulţi arbitri, sînt suficiente semnăturile majorităţii membrilor acestuia, cu condiţia indicării motivelor absenţei celorlalte semnături.

(2) Hotărîrea arbitrală va conţine motivele pe care se întemeiază, cu excepţia cazurilor cînd părţile au convenit ca motivele să nu fie menţionate sau cînd hotărîrea arbitrală a fost emisă în condiţii convenite de părţi, conform art.30. În hotărîre se indică concluziile privind acceptarea sau respingerea acţiunii, taxa arbitrală, cheltuielile de soluţionare a litigiului şi distribuirea acestor cheltuieli între părţi.

(3) În hotărîrea arbitrală se indică data pronunţării ei şi locul arbitrajului, stabilite în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1). Se consideră că hotărîrea a fost pronunţată la locul arbitrajului.

(4) După pronunţarea hotărîrii arbitrale, fiecărei părţi i se expediază ori i se înmînează cîte o copie, semnată de arbitri în conformitate cu alin.(1).

 

Articolul 32. Încheierea procedurii arbitrale

(1) Procedura arbitrală se încheie odată cu pronunţarea hotărîrii arbitrale finale sau cu emiterea încheierii de către tribunalul arbitral în conformitate cu alin.(2).

(2) Tribunalul arbitral pronunţă încheierea procedurii arbitrale în cazul în care:

 1. a) reclamantul îşi retrage pretenţiile, cu excepţia cazului cînd pîrîtul ridică obiecţii, iar tribunalul arbitral recunoaşte că pîrîtul are un interes legitim ca litigiul să fie soluţionat în mod definitiv;
 2. b) părţile au convenit asupra încheierii procedurii arbitrale;
 3. c) tribunalul arbitral constată că, din anumite motive, continuarea procedurii a devenit inutilă sau imposibilă.

(3) Mandatul tribunalului arbitral se încheie odată cu încetarea procedurii arbitrale, cu excepţia prevederilor din art.35 şi art.37 alin.(4).

 

Articolul 33. Hotărîrea cu privire la cheltuieli

(1) În măsura în care părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie să decidă printr-o hotărîre arbitrală în ce fracţiune părţile trebuie să suporte cheltuielile de procedură arbitrală, inclusiv cheltuielile lor de participare adecvată la arbitraj. Tribunalul arbitral decide asupra repartizării între părţi a cheltuielilor de procedură arbitrală, luînd în considerare circumstanţele fiecărui caz, în special rezultatul procedurii arbitrale.

(2) Cînd cheltuielile arbitrale sînt determinate, tribunalul arbitral decide asupra fracţiunii din cheltuieli pe care trebuie să o suporte fiecare parte. Dacă cheltuielile nu au fost determinate sau dacă determinarea lor este posibilă abia după încheierea procedurii arbitrale, tribunalul arbitral trebuie să decidă cu privire la fracţiunea din cheltuieli printr-o hotărîre arbitrală independentă.

(3) La cererea pîrîtului, tribunalul arbitral poate decide şi asupra obligaţiei reclamantului de a rambursa cheltuielile dacă tribunalul arbitral s-a declarat incompetent din cauza inexistenţei unei convenţii arbitrale.

(4) Decizia asupra determinării fracţiunii de cheltuieli pe care trebuie să o suporte fiecare parte şi asupra obligaţiei de rambursare a cheltuielilor trebuie să aibă forma unei hotărîri arbitrale în conformitate cu art.31.

 

Articolul 34. Garantarea cheltuielilor arbitrale

(1) Tribunalul arbitral poate dispune părţilor depunerea unei garanţii pentru onorariile arbitrilor şi pentru cheltuielile tribunalului arbitral. Tribunalul arbitral poate înceta să mai desfăşoare procedură arbitrală dacă o astfel de garanţie nu este furnizată.

(2) Dacă o parte omite să furnizeze garanţia stabilită la alin.(1), cealaltă parte poate depune întreaga garanţie.

 

Articolul 35. Rectificarea şi interpretarea hotărîrii arbitrale. Hotărîrea adiţională

(1) Dacă, pe parcursul a 30 de zile din data adoptării hotărîrii arbitrale, părţile nu au convenit asupra unui alt termen:

 1. a) orice parte poate solicita tribunalului arbitral, cu notificarea celeilalte părţi, rectificarea erorilor de calcul, a greşelilor de tipar sau a oricăror altor erori similare din hotărîrea arbitrală;
 2. b) partea interesată poate solicita tribunalului arbitral, cu notificarea obligatorie a celeilalte părţi, interpretarea unui punct sau a unei părţi din hotărîrea arbitrală dacă părţile au convenit în acest sens.

Dacă tribunalul arbitral consideră justificată cererea, trebuie să efectueze, în decursul a 30 de zile din data primirii solicitării, rectificarea sau interpretarea solicitată. O astfel de interpretare devine parte integrantă a hotărîrii arbitrale.

(2) Tribunalul arbitral poate să rectifice din oficiu, în decursul a 30 de zile din data adoptării hotărîrii, orice erori similare celor prevăzute la alin.(1) lit.a).

(3) Dacă părţile nu au convenit altfel, orice parte poate, în decursul a 30 de zile din data luării hotărîrii arbitrale, cu notificarea celeilalte părţi, să solicite tribunalului arbitral adoptarea unei hotărîri adiţionale referitor la capetele de cerere susţinute în procedură arbitrală, dar omise în hotărîrea arbitrală. În cazul în care consideră că cererea este justificată, tribunalul arbitral trebuie să pronunţe o hotărîre arbitrală adiţională în termen de 60 de zile din data primirii cererii.

(4) Dacă consideră necesar, tribunalul arbitral poate prelungi termenul de efectuare a rectificărilor, de interpretare sau de pronunţare a hotărîrii arbitrale adiţionale conform alin.(1) sau (3).

(5) Rectificarea şi interpretarea hotărîrii arbitrale, precum şi a hotărîrii arbitrale adiţionale, se efectuează în condiţiile art.31.

 

Articolul 36. Depozitarea dosarului cauzei arbitrale

(1) La cererea comună a părţilor, materialele dosarului cauzei arbitrale se depozitează, împreună cu originalul hotărîrii arbitrale şi cu dovezile de comunicare a hotărîrii arbitrale, la instanţa de judecată în a cărei circumscripţie teritorială tribunalul arbitral îşi are sediul.

(2) Instituţia permanentă de arbitraj depozitează şi păstrează dosarul în arhivele sale. Ea trebuie să pună la dispoziţia instanţei de judecată sau a altor organe autorizate, la cererea lor, copii de pe materialele din dosar.

(3) Dacă reia procedura arbitrală, tribunalul arbitral este în drept să inspecteze dosarul depozitat.

 

Capitolul VII

CONTESTAREA HOTĂRÎRII ARBITRALE

Articolul 37. Cererea de desfiinţare ca mijloc exclusiv de contestare a hotărîrii arbitrale

(1) Hotărîrea arbitrală poate fi contestată în instanţă de judecată numai prin depunerea unei cereri de desfiinţare, în conformitate cu prevederile alin.(2) şi (3) ale prezentului articol, precum şi cu prevederile capitolului XLIII din Codul de procedură civilă.

(2) Instanţa de judecată specificată la art.6 alin.(2) poate desfiinţa hotărîrea arbitrală dacă:

 1. a) partea care a înaintat cererea de desfiinţare a hotărîrii prezintă probe că:

– una din părţile convenţiei de arbitraj, menţionate la art.7, nu avea capacitate deplină de exerciţiu sau convenţia de arbitraj nu este valabilă conform legii aplicabile alese de părţi sau, în lipsa desemnării de către părţi a legii aplicabile, convenţia nu este valabilă conform legislaţiei Republicii Moldova;

– nu a fost informată în modul corespunzător despre desemnarea arbitrului ori despre procedura arbitrală sau nu a putut prezenta explicaţii din alte motive justificate;

– hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut în convenţia de arbitraj ori care nu se înscrie în condiţiile convenţiei de arbitraj sau hotărîrea conţine decizii privind chestiuni ce depăşesc limitele convenţiei de arbitraj. Dacă dispoziţiile în chestiunile cuprinse în convenţia de arbitraj pot fi separate de dispoziţiile care nu se înscriu în ea, poate fi desfiinţată numai partea din hotărîrea arbitrală care conţine dispoziţii referitor la chestiunile ce nu se înscriu în convenţia de arbitraj;

– constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu corespund convenţiei părţilor, numai dacă această convenţie nu contravine oricărei dispoziţii ale prezentei legi de la care părţile nu pot deroga, iar în lipsa unei atare convenţii nu corespund prezentei legi;

 1. b) va constata că:

– în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, obiectul litigiului nu este susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;

– hotărîrea arbitrală contravine ordinii publice a Republicii Moldova.

(3) Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale poate fi înaintată în cel mult 3 luni de la data primirii acestei hotărîri de către partea care depune cererea, iar dacă cererea este înaintată conform art.35, de la data pronunţării hotărîrii de către tribunalul arbitral.

(4) În caz de adresare în instanţă de judecată a cererii de desfiinţare a hotărîrii arbitrale, instanţa este în drept, dacă consideră necesar şi dacă o solicită una din părţi, să amîne pe un anumit timp examinarea chestiunii referitoare la desfiinţarea hotărîrii arbitrale pentru a oferi tribunalului arbitral posibilitatea de a relua procedura arbitrală sau de a întreprinde alte acţiuni care, potrivit opiniei tribunalului arbitral, vor permite înlăturarea temeiurilor de desfiinţare a hotărîrii arbitrale.

[Art.37 modificat prin Legea nr.66 din 13.04.2017, în vigoare 02.06.2017]

 

Capitolul VIII

RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÎRII ARBITRALE STRĂINE

Articolul 38. Recunoaşterea şi executarea hotărîrii arbitrale străine

Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale străine se efectuează conform procedurii stabilite la art.475–476 din Codul de procedură civilă.

[Art.38 în redacţia Legii nr.135 din 03.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

Articolul 39. Refuzul de a recunoaşte şi de a executa hotărîrea arbitrală

(1) Recunoaşterea sau executarea hotărîrii arbitrale, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, poate fi refuzată numai în următoarele cazuri:

 1. a) la cererea părţii împotriva căreia este invocată hotărîrea dacă aceasta prezintă instanţei de judecată probe că:

– o parte a convenţiei de arbitraj, menţionate la art.7, nu avea capacitate deplină de exerciţiu sau convenţia de arbitraj nu este valabilă conform legii căreia părţile au subordonat-o ori, în lipsa unei indicaţii în acest sens, conform legii ţării în care a fost pronunţată hotărîrea;

– nu a fost informată în modul corespunzător despre desemnarea arbitrilor ori despre procedura arbitrală sau, din orice alt motiv justificat, nu a putut să prezinte explicaţii;

– hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia de arbitraj sau care nu se înscrie în prevederile convenţiei, sau care conţine decizii asupra unor chestiuni ce depăşesc prevederile convenţiei de arbitraj. Dacă dispoziţiile hotărîrii arbitrale referitoare la chestiunile cuprinse în convenţia de arbitraj pot fi delimitate de cele care nu sînt incluse în ea, partea hotărîrii care conţine dispoziţii referitoare la chestiunile cuprinse în convenţia de arbitraj poate fi recunoscută şi executată;

– constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu corespund convenţiei părţilor ori, în lipsa unei asemenea convenţii, nu sînt conforme legislaţiei statului în care a avut loc arbitrajul;

– hotărîrea nu a devenit obligatorie pentru părţi sau a fost desfiinţată ori executarea ei a fost amînată de o instanţă de judecată competentă a ţării în care sau conform legii căreia a fost pronunţată hotărîrea;

 1. b) dacă instanţa de judecată constată că:

– în conformitate cu legea Republicii Moldova, obiectul litigiului nu este susceptibil de soluţionare prin arbitraj;

– recunoaşterea sau executarea hotărîrii arbitrale contravine ordinii publice a Republicii Moldova.

(2) Dacă desfiinţarea hotărîrii arbitrale străine sau suspendarea executării ei este cerută instanţei competente indicate la alin.(1) lit.a), instanţa competentă în faţa căreia este invocată recunoaşterea sau executarea hotărîrii poate, dacă va considera oportun, să amîne statuarea şi, la cererea părţii care solicită recunoaşterea şi executarea hotărîrii, poate să oblige cealaltă parte să ofere garanţiile corespunzătoare.

[Art.39 modificat prin Legea nr.66 din 13.04.2017, în vigoare 02.06.2017]

 

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 40.

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Articolul 41.

Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chişinău, 22 februarie 2008.
Nr.24-XVI.