Normele privind taxele arbitrale pentru litigiile internaționale

Anexa la Regulamentul privind

procedura de arbitraj internaţional

 

 NORME

privind taxele şi cheltuielile arbitrale la soluţionarea

litigiilor comerciale internaţionale

 

Art.1.Noţiuni şi termeni utilizaţi:

(1) “Taxa de înregistrare” – este taxa achitată de reclamant la depunerea cererii pentru acoperirea cheltuielilor în legătură cu iniţierea procedurilor arbitrale;

(2) “Taxa de arbitrare” – este taxa, achitată de reclamant pentru fiecare cerere de arbitraj primită spre examinare de Curtea de Arbitraj, destinată pentru acoperirea tuturor cheltuielilor în legătură cu soluţionarea ei şi include taxa administrativă şi onorariul.

(3) “Taxa administrativă” – constituie o parte din taxa de arbitrare, destinată acoperirii cheltuielilor pentru organizarea şi conducerea procedurii arbitrale, inclusiv cheltuieli pentru activitatea Curţii de Arbitraj.

(4) ”Onorariul” – o parte din taxa de arbitrare destinată remunerării muncii persoanelor implicate în examinarea şi soluţionarea cererilor.

(5) “Cheltuieli suplimentare ale procedurii arbitrale” – cheltuielile care apar pe parcursul procedurii arbitrale în legătură cu examinarea dosarului (cheltuieli pentru efectuarea expertizei, pentru traducerea actelor sau dezbaterilor, cheltuieli de citare sau comunicare de acte de procedură prin poştă rapidă, cheltuielile de deplasare ale arbitrilor, martorilor etc.)

(6) “Cheltuielile părţilor” – cheltuielile suportate separat de fiecare parte în legătură cu apărarea intereselor sale în faţa Curţii de Arbitraj (deplasarea reprezentanţilor, onorariile avocaţilor etc.), cu excepţia celor indicate mai sus.

 

Art.2.Determinarea valorii acţiunii

(1) Reclamantul este obligat să stabilească în cerere valoarea exprimată în bani a obiectului ei chiar şi în cazurile cînd nu formulează pretenţii băneşti.

(2) Valoarea obiectului acţiunii se stabileşte, de regulă, astfel:

  1. a) în cererile privind pretenţii băneşti, la suma pretinsă;
  2. b) în cererile privind predarea unor bunuri, la valoarea acelor bunuri din momentul depunerii cererii;
  3. c) în cererile privind obligaţia de a face sau de a nu face, la valoarea rezonabilă indicată de reclamant.

(3) În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat. Valoarea obiectului acţiunii se stabileşte la suma totală a capetelor de cerere.

(4) Dacă reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, Curtea de Arbitraj, din oficiu sau la cererea pîrîtului stabileşte această valoare pe baza datelor privitoare la obiectul cererii.

(5) Dacă prin cererea de arbitraj se pretind penalităţi sau dobînzi de întîrziere, suma acestora se cumulează cu valoarea celorlalte pretenţii băneşti în vederea taxării, de la data cînd încep să curgă şi pînă la data întroducerii cererii, sau a majorării ei pe parcurs cu atare pretenţii.

 

Art.3.Taxa de înregistrare

(1) Taxa de înregistrare constituie 200 $ SUA.

(2) Taxa de înregistrare se distribuie în părţi egale între taxa administrativă şi onorariu.

(3) Taxa de înregistrare este ireturnabilă.

 

Art.4.Taxa de arbitrare

(1) Taxa de arbitrare se calculează în dolari SUA, după cum urmează:

 

Valoarea acţiunii ($ SUA) Taxa de arbitraj ($ SUA)
Pînă la 50000 $ 5% dar nu mai puţin de 500 $
De la 50001 $ pînă la 100000 $ 2500 $ + 3% din ceea ce depăşeşte 50000 $
De la 100001 $ pînă la 500000 $ 4000 $ + 2% din ceea ce depăşeşte 100000 $
De la 500001 $ pînă la 1000000 $ 12000 $ + 1% din ceea ce depăşeşte 500000 $
De la 1000001 $ pînă la 2000000 $ 17000 $ + 0,5% din ceea ce depăşeşte 1000000 $
De la 2000001 $ şi mai mult 22000 $ + 0,3 % din ceea ce depăşeşte 2000000 $

 

(2) Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă valută decît dolarul SUA, taxa se calculează pe baza parităţii dintre această valută şi dolarul SUA la data introducerii cererii.

(3) Rezidenţii Republicii Moldova transferă taxa de arbitrare în lei moldoveneşti la cursul stabilit de Banca Naţională a Republicii Moldova la ziua depunerii cererii la contul de decontare a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

(4) Nerezidenţii Republicii Moldova transferă taxa de arbitrare la contul CCI a RM în valută liber convertibilă – $ SUA, Euro.

(5) Taxa de arbitrare se achită integral la depunerea cererii de arbitrare sau, după caz a altor cereri care se taxează. La cerere se anexează şi dovada plăţii. Dovada plăţii se poate prezenta şi în cadrul unui termen stabilit de secretarul Curţii de Arbitraj, dar nu mai tîrziu de 5 zile de la data înregistrării cererii.

(6) Dacă plata taxei de arbitrare nu se face odată cu introducerea cererii sau în termenul prescris în acest scop, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.

(7) Taxa de arbitrare la fel ca şi celelalte taxe ale Curţii de arbitraj, se consideră achitată la ziua trecerii lor în contul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Aceste taxe se achită fără taxă pe valoare adăugată (TVA). Cheltuielile de transfer bancar al sumelor achitate pentru serviciile Curţii de Arbitraj sînt puse pe seama părţii care le efectuează.

(8) La solicitarea reclamantului, preşedintele Curţii de Arbitraj poate admite amînarea achitării taxei de arbitrare, cu excepţia taxei de înregistrare, care se achită la depunerea cererii. Această perioadă însă nu poate depăşi 30 de zile, în acelaşi timp, pînă la achitarea integrală a taxei de arbitrare nu se va da curs cererii.

(9) Avînd în vedere complexitatea cauzei, creşterea semnificativă a timpului petrecut în legătură cu procedura arbitrală, la prezentarea tribunalului arbitral, Preşedintele Curţii de Arbitraj poate decide majorarea taxei arbitrale.

[Art.4 completat prin Decizia Camerei de Comerţ şi Industrie nr.7/10 din 25.11.2011, în vigoare 16.12.2011]

 

Art.5.Onorariile

(1) Suma destinată achitării onorariilor arbitrilor, secretarului şi preşedintelui Curţii de Arbitraj constituie 50% din taxa de arbitrare.

(2) Plata onorariilor se face prin intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, la terminarea litigiului, după pronunţarea şi redactarea hotărîrii arbitrale potrivit Regulamentului Curţii de Arbitraj.

(3) Onorariile sînt distribuite printr-o Încheiere de către preşedintele Curţii de Arbitraj, luînd în consideraţie valoarea şi complexitatea litigiului, precum şi alte circumstanţe relevante, cum ar fi aportul fiecărui arbitru la soluţionarea cererii şi adoptarea hotărîrii.

(4) Orice înţelegere între parte şi arbitru cu privire la onorarii este nulă.

 

Art.6.Taxa administrativă

(1) Taxa administrativă constituie 50% din taxa de arbitrare, din care 30% au menirea de a acoperi cheltuielile de gestionare şi administrare ale Curţii de Arbitraj, iar 20% rămîn la dispoziţia Camerei de Comerţ şi Industrie.

 

Art.7.Reducerea taxei de arbitrare

(1) Prevederile acestui articol nu se referă la taxa de înregistrare.

(2) Dacă procedura arbitrală încetează prin Decizia preşedintelui Curţii de Arbitraj, reclamantului i se restituie 75% din taxa de arbitrare.

(3) Dacă procedura arbitrală încetează în legătură cu renunţarea reclamantului la pretenţiile sale pînă la prima şedinţă, ca urmare a soluţionării litigiului pe cale amiabilă, sau în oricare alte cazuri de recepţionare de către Curtea de Arbitraj a cererilor de acest gen pînă la ziua indicată, reclamantului i se restituie 50% din taxa de arbitrare.

 

Art.8.Taxarea cererii reconvenţionale

(1) Cererea reconvenţională şi alte cereri de acest gen se taxează întocmai ca şi cererea principală.

(2) Taxa de arbitrare a cererii reconvenţionale se calculează conform tabelei care acţiona la data depunerii cererii principale şi se achită în ordinea stabilită de art.4 al prezentelor Norme.

 

Art.9.Distribuirea taxei de arbitrare între părţi

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, taxa de arbitrare este pusă pe seama părţii împotriva căreia a fost emisă hotărîrea tribunalului arbitral, cu excepţia cazurilor cînd acţionează alte reguli.

(2) Dacă acţiunea a fost admisă în parte, taxa de arbitrare este atribuită pîrîtului proporţional mărimii pretenţiilor satisfăcute şi reclamantului – proporţional părţii de pretenţii respinse.

 

Art.10.Cheltuielile suplimentare

(1) Curtea de Arbitraj poate obliga ambele părţi sau una din ele să avanseze acoperirea cheltuielilor suplimentare în legătură cu derularea procedurii arbitrale. Avansarea acestor cheltuieli poate fi în special solicitată părţii care a făcut un demers despre necesitatea efectuării unor acţiuni pentru soluţionarea litigiului care ar putea duce la asemenea cheltuieli, dacă demersul va fi considerat întemeiat.

(2) Curtea de Arbitraj poate pune efectuarea anumitor acţiuni pentru soluţionarea litigiului în dependenţă de introducerea de către părţi sau de către una din părţi a avansului pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare în termenele stabilite.

(3) În caz de desemnare de către una din părţi a arbitrului care îşi are domiciliul în afara locului petrecerii şedinţelor Curţii de Arbitraj, inclusiv de peste hotarele Republicii Moldova, această parte urmează să introducă în avans cheltuielile de participare a arbitrului în procedura arbitrală (cheltuieli de deplasare, cazare, diurnă, pentru obţinerea vizei etc.). În cazul în care, această persoană urmează să îndeplinească funcţiile preşedintelui tribunalului arbitral sau arbitrului unic, avansarea cheltuielilor pentru participarea lui în procedura arbitrală, urmează a fi introdusă în cote egale de ambele părţi. În caz de neintroducere a avansului în termenii stabiliţi de către pîrît, achitarea acestei cote este pusă pe seama reclamantului.

(4) Partea, la cererea căreia s-au efectuat traduceri de pe actele dosarului, precum şi traducerea prin interpreţi a dezbaterilor orale, are obligaţia să avanseze costul efectuării acestora.

(5) Dacă procedura arbitrală are loc în altă limbă decît limba de stat, achitarea eventualelor cheltuieli de traduceri poate fi atribuită ambelor părţi egal. Poate fi solicitată avansarea acestor cheltuieli.

(6) Dacă părţile au convenit ca locul petrecerii şedinţelor să fie altul decît sediul Curţii de Arbitraj, toate cheltuielile suplimentare în acest scop sînt suportate de părţi solidar, cu avansarea acestor cheltuieli. În cazul în care avansarea nu se efectuează în termenii stabiliţi de Curtea de Arbitraj, şedinţele de examinare a cererii se petrec la sediul Curţii de Arbitraj (mun.Chişinău).

(7) Cheltuielile suplimentare a procedurii arbitrale se stabilesc în valuta în care ele sînt suportate. Ziua achitării lor se determină conform regulilor indicate în alin. (7) al articolului 4.

(8) Dacă una din părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce-i revine cu privire la achitarea taxei sau cheltuielilor de arbitrare, cealaltă parte o poate executa urmînd ca prin hotărîrea arbitrală să se stabilească modul de suportare a sumelor respective.

(9) Orice diferenţă în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli de arbitrare se regularizează şi se achită de îndată.

(10) Dacă taxele respective nu se achită conform prevederilor prezentelor Norme, nu se va da curs cererii sau procedurii arbitrale.

 

Art.11.Cheltuielile părţilor

(1) Fiecare parte suportă cheltuielile indicate în alin.(6) al articolului 1.

(2) Cheltuielile suportate de partea în favoarea căreia a fost emisă hotărîrea, în legătură cu apărarea intereselor sale în Curtea de Arbitraj (cheltuieli de deplasare ale părţilor, onorariile avocaţilor, etc.) pot fi atribuite părţii adverse în măsura în care tribunalul arbitral le va recunoaşte întemeiate şi raţionale.

 

Art.12.Dispoziţii finale

(1) Prezentele Norme constituie parte integrantă a Regulamentului privind procedura de arbitraj internaţional şi se aplică începînd cu data de 1 aprilie 2009.

(2) Cererile de arbitraj înregistrate pînă la această dată rămîn supuse tarifelor în vigoare la data înregistrării lor, dacă plata integrală a sumei s-a făcut pînă la această dată. Dacă taxa de arbitrare a fost plătită parţial, diferenţa neachitată se va achita proporţional, conform prezentelor Norme.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă orice prevedere contrară.