Regulament cu privire la procedura de arbitraj comercial internațional

APROBAT
prin Decizia Consiliului
Camerei de Comerţ şi
Industrie a Republicii Moldova
din 19 decembrie 2008
Preşedinte _____________
Gheorghe Cucu

 

REGULAMENTUL

Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI a RM

cu privire la procedura de arbitraj comercial internaţional

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.Sarcinile Curţii de Arbitraj

(1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (în continuare – Curtea de Arbitraj), soluţionează litigii comerciale internaţionale în conformitate cu Legea nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internaţional (publicată în Monitorul Oficial nr.88-89 din 20.05.08), Statutul Curţii de Arbitraj, prezentul Regulament şi actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Administrarea şi soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale se completează după necesitate şi prin reglementările şi dispoziţiile Regulamentului cu privire la procedura de arbitraj intern şi a Codului de procedură civilă al Republicii Moldova în măsura în care acestea sînt compatibile cu arbitrajul şi nu contravin Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional şi prevederilor prezentului Regulament.

(3) Curtea de Arbitraj soluţionează litigiile comerciale internaţionale, dacă părţile au încheiat în acest sens o convenţie arbitrală scrisă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament sau în conformitate cu alte reguli alese de părţi şi recunoscute de Curtea de Arbitraj.

 

Art.2.Domeniul de aplicare

(1) Prezentul Regulament se aplică în cazul în care sediul arbitrajului comercial internaţional se află pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Arbitrajul se consideră internaţional dacă:

 1. a) Părţile unei convenţii de arbitraj îşi au, la momentul încheierii acesteia, locul de afaceri în diferite state;
 2. b) În afara teritoriului statului în care părţile îşi au locul de afaceri este situat:

– locul arbitrajului prevăzut în convenţia de arbitraj sau determinat în conformitate cu ea;

– locul în care urmează să fie executată o parte substanţială a obligaţiilor din raporturile comerciale sau locul cu care obiectul litigiului are legătura cea mai strînsă;

 1. c) Părţile au convenit în mod expres ca obiectul convenţiei de arbitraj să aibă legătură cu cel puţin 2 state.

(3) În sensul alin.(2):

 1. a) dacă o parte a convenţiei de arbitraj are mai multe locuri de afaceri, se va considera loc de afaceri cel care are o relaţie mai strînsă cu convenţia de arbitraj;
 2. b) dacă o parte nu are loc de afaceri, se consideră loc de afaceri domiciliul sau reşedinţa părţii.

(4) Prin acord al părţilor, se remit spre soluţionare în arbitraj comercial internaţional:

 1. a) litigiile care decurg din raporturi contractuale civile şi din alte raporturi juridice izvorîte din executarea contractelor comerciale internaţionale şi din alte relaţii economice internaţionale, dacă sediul a cel puţin unei părţi se află în afara Republicii Moldova;
 2. b) litigiile apărute între întreprinderi cu investiţii străine şi asociaţii, organizaţii internaţionale fondate pe teritoriul Republicii Moldova, litigiile dintre participanţii lor, precum şi litigiile dintre aceştia şi alte subiecte de drept ale Republicii Moldova.

(5) Un litigiu are un caracter comercial dacă decurge din raporturi juridice contractuale şi necontractuale care cuprind următoarele, nelimitîndu-se la ele: contracte de livrare sau de schimb de bunuri şi servicii; acorduri de distribuţie; reprezentanţe comerciale sau agenţii comerciale; factoring; leasing; construcţie a obiectivelor industriale; consulting; engineering de afaceri; licenţiere; investiţii; finanţare; servicii bancare; asigurări; acorduri de exploatare sau de concesiune; întreprinderi mixte şi alte forme de cooperare industrială sau comercială; transport de mărfuri şi de pasageri pe calea aeriană, maritimă, feroviară şi rutieră;

(6) În cazul în care s-a încredinţat Curţii de Arbitraj organizarea unui arbitraj internaţional, prin însuşi acest fapt, părţile au acceptat prezentul Regulament, afară numai dacă, o dată cu încredinţarea organizării arbitrajului, părţile au optat, în scris, pentru alte norme de procedură şi acestea au fost acceptate de tribunalul arbitral.

[Art.2 în redacţia Deciziei Camerei de Comerţ şi Industrie nr.7/10 din 25.11.2011, în vigoare 16.12.2011]

 

Art.3.Convenţia de arbitraj

(1) Convenţia de arbitraj este încheiată în scris sub formă de clauză compromisorie, inserată în contractul principal sau sub formă de acord de sine stătător, numit compromis.

(2) Prin clauza compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care ea este inserată sau în legătură cu acesta, să fie soluţionate prin arbitrajul Curţii de Arbitraj, indicînd şi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. În lipsa unei asemenea precizări, întrucît organizarea arbitrajului a fost încredinţată Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova sau direct Curţii de Arbitraj, numirea arbitrilor se face conform prezentului Regulament.

(3) Clauza compromisorie are putere juridică, independent de validitatea contractului din care face parte.

(4) Prin compromis părţile convin ca un litigiu apărut între ele să fie soluţionat prin arbitrajul Curţii de Arbitraj, indicîndu-se obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. În lipsa unei asemenea precizări, întrucît organizarea arbitrajului a fost încredinţată Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova sau direct Curţii de Arbitraj, numirea arbitrilor se face conform prezentului Regulament.

(5) Acordul de a transmite litigiul spre soluţionare definitivă Curţii de Arbitraj mai poate fi manifestat de către reclamant prin prezentarea unei cereri de arbitraj, iar de către pîrît – prin prezentarea referinţei, sau a scrisorii de numire a arbitrului, în care este exprimată în formă scrisă voinţa lui de a se supune jurisdicţiei Curţii.

 

Art.4.Principiile activităţii

(1) Curtea de Arbitraj soluţionează litigiile ce ţin de competenţa ei, călăuzindu-se de următoarele principii:

 1. a) supunerea benevolă a părţilor litigante jurisdicţiei Curţii;
 2. b) alegerea liberă a arbitrului sau completului de arbitri de către Părţile litigante;
 3. c) atitudinea egală şi nepărtinitoare faţă de părţile litigante;
 4. d) confidenţialitatea informaţiei cunoscute în cadrul soluţionării litigiului;
 5. e) supunerea benevolă a părţilor hotărîrilor intermediare şi celor definitive ale arbitrului sau completului de arbitri;
 6. f) executarea benevolă a hotărîrii arbitrale.

 

Art.5.Comunicările

(1) Secretariatul Curţii de Arbitraj comunică cererea de arbitrare, citaţiile şi hotărîrile arbitrale prin scrisoare recomandată cu aviz de recepţie sau prin poşta rapidă. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

(2) Celelalte înscrisuri, precum şi informaţiile şi diversele înştiinţări pot fi făcute şi prin scrisoare recomandată cu recipisă poştală de predare, prin poştă rapidă, poştă electronică, telegramă, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării şi a textului transmis.

(3) Comunicările se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cererea de arbitraj sau referinţă ori în contractul şi corespondenţa dintre părţi. Orice schimbare de adresă nu va fi luată în considerare dacă nu a fost adusă la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi şi Curţii de Arbitraj.

(4) Dacă părţile nu au convenit altfel, orice comunicare scrisă se consideră recepţionată dacă a fost remisă destinatarului personal sau la întreprinderea, domiciliul, reşedinţa ori la adresa poştală a acestuia. Dacă nici unul din locurile menţionate nu pot fi identificate după cercetări rezonabile, comunicarea scrisă se consideră recepţionată dacă a fost expediată la ultimul sediu sau domiciliu cunoscut, la ultima reşedinţă sau adresă poştală cunoscută, printr-o scrisoare recomandată sau în orice alt mod care atestă încercarea de a remite comunicarea.

(5) Comunicarea se consideră recepţionată la data remiterii conform alin.(4).

(6) Pentru scopurile prevăzute de prezentul Regulament, termenul începe să curgă din ziua următoare recepţionării comunicării.

 

Capitolul II

INSTITUIREA TRIBUNALULUI DE ARBITRAJ

Art.6.Componenţa tribunalului arbitral

(1) Părţile sînt libere să stabilească numărul de arbitri. Dacă părţile nu au stabilit numărul de arbitri, vor fi desemnaţi 3 arbitri.

(2) Părţile pot conveni asupra numirii arbitrilor de către preşedintele Curţii de Arbitraj.

(3) În condiţiile în care valoarea litigiului nu este semnificativă sau problemele juridice abordate sînt simple, preşedintele Curţii de Arbitraj, cu acordul părţilor poate decide ca tribunalul arbitral să fie compus dintr-un singur arbitru.

(4) În cazul cînd tribunalul va fi format din trei arbitri, fiecare parte numeşte cîte un arbitru. Dacă în decurs de 30 zile după recepţionarea propunerii de desemnare a arbitrului, o parte nu-l desemnează, arbitrul este numit din oficiu de preşedintele Curţii de Arbitraj.

(5) Arbitrii astfel desemnaţi vor numi, în termen de 10 zile, pe un al treilea arbitru, care va fi preşedinte al tribunalului. Dacă cei doi arbitri nu sînt de acord asupra persoanei preşedintelui tribunalului, acesta va fi numit de către preşedintele Curţii de Arbitraj în termen de cel mult 5 zile. Preşedintele tribunalului arbitral poate fi ales de părţi, dacă există un acord scris în acest sens.

(6) În cazul în care litigiul urmează să fie examinat de un singur arbitru, oricare din părţi poate propune celeilalte părţi candidatura unuia sau cîtorva persoane care ar putea fi arbitri. Dacă în decurs de 30 zile după recepţionarea propunerii părţile nu au ajuns la un acord asupra candidaturii respective, arbitrul este numit din oficiu de preşedintele Curţii de Arbitraj.

(7) Părţile sînt libere să numească în calitate de arbitri şi persoane neînscrise în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj în măsura în care acestea, prin competenţă şi probitate, se bucură de încrederea lor. Această oportunitate nu este acordată, însă, în cazul arbitrului unic şi a preşedintelui tribunalului.

(8) Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pîrîţi, părţile care au interese comune vor numi un singur arbitru.

 

Art.7.Obligaţia arbitrului de a comunica temeiurile de recuz

(1) Arbitrul desemnat comunică persoanelor care l-au solicitat circumstanţele ce pot pune la îndoială independenţa şi imparţialitatea lui. Dacă el a fost totuşi numit, arbitrul va comunica în cel mai scurt termen posibil aceleaşi circumstanţe celeilalte părţi, Curţii de Arbitraj şi celorlalţi arbitri desemnaţi.

 

Art.8.Recuzarea arbitrului

(1) Părţile litigante pot recuza, din motivele indicate în art.7, orice arbitru. Recuzarea poate interveni la orice etapă a procedurii arbitrale, dar nu mai tîrziu de încheierea dezbaterilor.

(2) Cererea de recuzare se depune în scris în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai tîrziu de 15 zile din momentul cînd partea a aflat despre circumstanţele care servesc drept motiv de recuzare şi trebuie să conţină motivele recuzării. În cazul cînd partea nu a depus cererea de recuzare în termenele prevăzute, se va considera că ea a renunţat la dreptul său de recuzare.

(3) Cînd arbitrul este recuzat de una din părţi, cealaltă parte poate să fie de acord cu această recuzare, de asemenea şi arbitrul recuzat poare să-şi retragă mandatul. Nici acordul celeilalte părţi, nici retragerea arbitrului nu presupun recunoaşterea temeiurilor recuzării. În ambele cazuri, pentru desemnarea unui nou arbitru se aplică procedura indicată la art.6.

(4) Dacă cealaltă parte nu este de acord cu recuzarea şi nici arbitrul recuzat nu-şi retrage mandatul, asupra cererii de recuzare se pronunţă tribunalul arbitral. În caz de satisfacere a acestei cereri, desemnarea unui nou arbitru are loc în conformitate cu procedura prevăzută în art.6.

(5) Cererea de recuzare a arbitrului înaintată pînă la constituirea tribunalului arbitral se soluţionează de către preşedintele Curţii de Arbitraj, după consultarea cu părţile litigante. Decizia de recuzare se întocmeşte în scris, fără a conţine motivele recuzării, şi este însoţită de propunerea de a numi un nou arbitru.

(6) Dacă recuzarea nu poate fi obţinută conform procedurii stabilite de părţi sau procedurii stabilite de prezentul Regulament, partea interesată poate, în termen de 30 de zile din data respingerii cererii de recuzare, să solicite preşedintelui Curţii de Arbitraj adoptarea unei decizii privind recuzarea, care nu poate fi atacată. Pînă la luarea deciziei de către aceste autorităţi, tribunalul arbitral, inclusiv arbitrul căruia îi este înaintată recuzarea, poate continua procedura arbitrală şi poate pronunţa hotărîrea arbitrală.

 

Art.9.Desemnarea unui nou arbitru

(1) Dacă mandatul unui arbitru încetează conform prevederilor art.8 sau în urma retragerii arbitrului din orice alt motiv, ori din cauza revocării de către părţi, ori în orice alt caz, noul arbitru va fi desemnat potrivit regulilor aplicate în cazul numirii arbitrului care se substituie.

(2) În caz de desemnare conform alin.(1) a acestui articol a arbitrului unic sau a preşedintelui tribunalului arbitral, dezbaterile care au avut loc pînă la substituirea arbitrului urmează a fi repetate. În caz de substituire a oricărui alt arbitru, dezbaterile se vor repeta dacă tribunalul arbitral va considera necesar.

 

Capitolul III

INTENTAREA PROCEDURII ARBITRALE

Art.10.Sesizarea Curţii de Arbitraj

(1) Procedura arbitrală se intentează prin introducerea unei cereri de arbitraj.

(2) Data introducerii cererii se va considera data înregistrării ei la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

(3) Cererea de arbitraj şi actele anexate la ea trebuie să fie prezentate în limba de stat. Înscrisurile se depun în original sau în copii certificate de parte.

(4) Cererea, inclusiv celelalte acte, se depun în atîtea exemplare cîţi pîrîţi sînt precum şi cîte un exemplar pentru fiecare membru al tribunalului arbitral şi un exemplar pentru secretariatul Curţii de Arbitraj.

 

Art.11.Conţinutul cererii de arbitraj

(1) Cererea de arbitraj trebuie să conţină:

 1. a) denumirea Curţii de Arbitraj;
 2. b) denumirea şi adresele părţilor;
 3. c) dovada existenţei convenţiei de arbitraj;
 4. d) obiectul şi valoarea acţiunii, precum şi calculul ei;
 5. e) motivele de fapt şi probele pe care se întemeiază acţiunea;
 6. f) dovada achitării taxei de înregistrare şi taxei de arbitrare;
 7. g) numele arbitrului sau cererea ca arbitrul să fie desemnat de către Curtea de Arbitraj;
 8. h) lista actelor anexate la cerere;
 9. i) semnătura reclamantului. Dacă cererea este semnată de reprezentant, se va anexa actele care dovedesc împuternicirile legale.

 

Art.12.Înlăturarea deficienţelor

(1) În cazul cînd cererea de arbitraj nu corespunde cerinţelor prevăzute mai sus, secretariatul Curţii de Arbitraj va comunica imediat acest fapt reclamantului, care în termen de cel mult 15 zile de la data primirii comunicării este obligat să înlăture deficienţele cererii.

(2) În cazul cînd deficienţele menţionate vor fi înlăturate în termenul stabilit, data introducerii cererii de arbitraj se va considera ziua înregistrării ei iniţiale, iar în cazul cînd reclamantul nu va înlătura deficienţele cererii în termenul stabilit cererea se va considera nefiind introdusă.

 

Art.13.Valoarea acţiunii

(1) Valoarea acţiunii se determină:

 1. a) în cazul pretenţiilor băneşti – de suma pretinsă de reclamant;
 2. b) în cazul reclamării de bunuri – de valoarea bunurilor reclamate.

(2) În cererile de arbitraj ce conţin mai multe pretenţii suma fiecărei pretenţii se calculează aparte. În acest caz valoarea acţiunii se calculează prin suma valorilor tuturor pretenţiilor.

(3) În cazul cînd reclamantul nu a determinat sau a determinat incorect valoarea acţiunii, Curtea de Arbitraj determină, din oficiu sau la cererea pîrîtului, valoarea acţiunii în baza datelor de care dispune.

 

Capitolul IV

PREGĂTIREA CAUZEI PENTRU EXAMINARE

Art.14.Înştiinţarea pîrîtului

(1) În decurs de cel mult 5 zile din momentul primirii cererii de arbitraj secretariatul Curţii de Arbitraj va expedia pîrîtului copia acestei cereri şi copiile tuturor actelor anexate la ea, prezentul Regulament precum şi lista arbitrilor.

 

Art.15.Referinţa

(1) În termen de 30 zile din momentul primirii Înştiinţării despre arbitraj, pîrîtul trebuie să introducă o Referinţă, în care va comunica numele arbitrului ales de el sau îşi va exprima dorinţa ca arbitrul să fie numit de către preşedintele Curţii de Arbitraj.

(2) Referinţa va cuprinde de asemenea toate obiecţiile privind pretenţiile reclamantului, răspunsul la împrejurările de fapt şi de drept ale cererii, probele aduse în apărarea sa, precum şi alte menţiuni ce decurg din cererea de arbitraj.

(3) Secretariatul Curţii de Arbitraj va expedia reclamantului Referinţa şi orice alte cereri parvenite de la pîrît.

 

Art.16.Cererea reconvenţională

(1) Pîrîtul este în drept să înainteze o cerere reconvenţională împotriva reclamantului, dacă pretenţiile lui decurg din acelaşi raport juridic.

(2) Cererea reconvenţională va fi introdusă în acelaşi termen ca şi cel prevăzut pentru prezentarea Referinţei sau cel tîrziu pînă la prima şedinţă şi trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute pentru cererea de arbitraj, inclusiv şi achitarea taxei de arbitrare.

(3) Cererea reconvenţională va fi soluţionată simultan cu cererea principală.

 

Art.17.Transmiterea cauzei spre examinare

(1) După constituirea tribunalului arbitral, primirea Referinţei şi cererii reconvenţionale, secretariatul Curţii de Arbitraj va transmite dosarul tribunalului arbitral, făcînd o menţiune în scris despre acest fapt, precum şi despre data transmiterii dosarului.

 

Capitolul V

PROCEDURA ARBITRALĂ ÎN FAŢA TRIBUNALULUI

Art.18.Dreptul tribunalului de a decide asupra propriei competenţe

(1) Tribunalul arbitral poate să decidă asupra competenţei sale, precum şi asupra oricăror obiecţii referitor la existenţa sau validitatea convenţiei de arbitraj.

(2) Declaraţia privind incompetenţa tribunalului arbitral în soluţionarea litigiului poate fi făcută cel tîrziu la momentul prezentării obiecţiilor la acţiune.

(3) Tribunalul arbitral poate să decidă asupra declaraţiei menţionate la alin.(2) ca asupra unei chestiuni preliminare sau în hotărîrea privind fondul litigiului. Dacă tribunalul arbitral decide, ca o chestiune preliminară, că este competent, orice parte, în decursul a 30 de zile din data primirii comunicării despre decizie, poate cere Curţii de Apel Economice să se pronunţe în această privinţă, decizia neputînd fi atacată. Pînă la luarea deciziei de către această autoritate, tribunalul arbitral poate continua procedura arbitrală şi poate pronunţa hotărîrea.

(4) În cazul cînd se va stabili că cauza expusă în cererea de arbitrare nu ţine de competenţa Curţii de Arbitraj, tribunalul arbitral va emite o Încheiere şi va restitui cererea de arbitrare şi documentele anexate reclamantului.

 

Art.19.Citarea părţilor

(1) După primirea cauzei spre soluţionare tribunalul fixează data şedinţei de examinare a litigiului şi citează părţile.

(2) Şedinţa de examinare a litigiului nu poate avea loc mai devreme de 30 de zile din momentul expedierii citaţiilor, dacă părţile nu au convenit altfel.

 

Art.20.Participarea părţilor la examinarea cauzei

(1) Părţile pot participa la dezbaterile litigiului personal sau prin reprezentanţi şi pot fi asistate de avocaţi, consultanţi, translatori şi alte persoane.

(2) Fiecare dintre părţi poate cere soluţionarea litigiului în lipsa ei.

(3) În cazul cînd una din părţi sau reprezentantul ei, deşi a fost citată în modul corespunzător, nu s-a prezentat la şedinţă, invocînd un temei justificat, dezbaterea cauzei se fixează pentru o altă dată. Amînarea se poate acorda o singură dată. Lipsa repetată nu prezintă piedică pentru soluţionarea cauzei în fond.

(4) În lipsa reprezentanţilor ambelor părţi şedinţa se amînă pentru o altă zi.

(5) Părţile pot conveni, cu aprobarea tribunalului arbitral, ca anumite etape ale procedurii, cu excepţia audierii martorilor şi experţilor, precum şi a formulării concluziilor asupra fondului, să se realizeze prin corespondenţă simplă sau electronică ori prin teleconferinţe.

(6) Partea care a fost prezentă sau reprezentată la un termen nu va fi citată în tot cursul arbitrajului, fiind presupusă că cunoaşte termenele următoare, în afară de cazul în care se prevede altfel în prezentul Regulament.

(7) Termenul luat în cunoştinţă sau pentru care au fost trimise citaţiile nu poate fi preschimbat, decît pentru motive temeinice şi cu citarea părţilor.

(8) Cînd procedura de citare este legal îndeplinită, tribunalul arbitral, poate continua, chiar şi asupra fondului, în ziua următoare sau la termene scurte, succesive, date în cunoştinţa părţilor.

 

Art.21.Participarea terţilor

(1) Atragerea persoanelor terţe în procedura arbitrală se admite numai cu acordul scris al părţilor litigante şi a terţei persoane.

(2) Demersul de atragere a terţei persoane se admite pînă la expirarea termenului de prezentare a referinţei.

 

Art.22.Ordinea examinării

(1) În urma consultării cu părţile, tribunalul va determina ordinea examinării litigiului.

(2) Modul de soluţionare a litigiului trebuie să asigure soluţionarea echitabilă, raţională şi fără tărăgănare a litigiului, fiecărei dintre părţi garantîndu-i posibilitatea de a-şi expune cît mai deplin poziţia în cauză.

 

Art.23.Limba procedurii arbitrale

(1) De regulă, procedura arbitrală se desfăşoară în limba de stat, dacă părţile nu au convenit altfel.

(2) Cu respectarea acordului părţilor, după constituirea sa tribunalul arbitral decide chestiunea cu privire la limbă sau limbile utilizate în procedura arbitrală. Această decizie se referă la orice declaraţie scrisă a părţii, la orice audiere, hotărîre, decizie sau la o altă comunicare a tribunalului arbitral. În acest caz tribunalul arbitral poate dispune ca orice probă scrisă să fie însoţită de traducere în limba sau în limbile convenite între părţi ori stabilite de tribunalul arbitral.

(3) În lipsa unei alte înţelegeri ori decizii, părţile vor suporta în egală măsură cheltuielile de traducere.

 

Art.24.Dreptul aplicabil

(1) Tribunalul arbitral va soluţiona litigiul în baza normelor de drept determinate de către părţi ca fiind aplicabile fondului litigiului.

(2) În cazul cînd o asemenea înţelegere lipseşte, va fi aplicat dreptul material determinat în conformitate cu normele conflictuale pe care tribunalul le va considera corespunzătoare pentru soluţionarea cauzei.

(3) Decizia despre dreptul aplicabil trebuie luată în conformitate cu circumstanţele derulării raportului juridic litigios şi să ţină cont de cutumele şi uzanţele comerciale şi de practica arbitrală internaţională în domeniu.

(4) Tribunalul arbitral judecă în echitate sau în calitate de mediator amiabil numai dacă părţile l-au autorizat expres în acest sens.

(5) În toate cazurile tribunalul arbitral ia decizia în conformitate cu clauzele contractului.

 

Art.25.Locul arbitrajului

(1) Locul arbitrajului este la sediul Curţii de Arbitraj.

(2) Părţile pot conveni desfăşurarea procedurilor arbitrale în alt loc, asumîndu-şi toate cheltuielile arbitrale suplimentare.

(3) Tribunalul arbitral, cu acordul preşedintelui Curţii de Arbitraj, dacă va considera necesar şi justificat, poate desfăşura procedura de arbitraj în altă localitate.

 

Art.26.Stabilirea regulilor de procedură

(1) Părţile sînt libere să convină asupra procedurii, pe care o va urma tribunalul arbitral în soluţionarea litigiului.

(2) În lipsa acordului între părţi, tribunalul arbitral desfăşoară procedura şi soluţionează litigiul în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament.

(3) Tribunalul arbitral decide, cu condiţia respectării oricărui alt acord dintre părţi, dacă procedura se va desfăşura oral, atît la prezentarea probelor, cît şi la susţineri sau numai în baza înscrisurilor şi altor materiale.

 

Art.27.Probele

(1) Fiecare dintre părţi este obligată să dovedească circumstanţele pe care se bazează pretenţiile şi obiecţiile sale.

(2) Pertinenţa, admisibilitatea şi importanţa probelor se determină de către tribunalul arbitral.

(3) Tribunalul arbitral poate respinge probele administrate de către părţi, dacă va găsi că ele nu se referă la fondul acţiunii, sau probarea acelor circumstanţe poate fi efectuată prin mijloace mai simple, eficiente şi mai puţin costisitoare.

(4) Tribunalul poate cere administrarea oricăror altor probe admise de legea aplicabilă, precum şi explicaţii scrise ale părţilor în legătură cu obiectul litigiului. Actele şi înscrisurile se prezintă, de regulă, în original.

(5) Tribunalul arbitral va decide care circumstanţe au fost dovedite şi care nu, numai în baza cercetării minuţioase şi aprecierii imparţiale a probelor prezentate de către părţi.

(6) Dacă o parte nu prezintă probe scrise fără un temei justificat, tribunalul arbitral poate continua procedura arbitrală şi pronunţa hotărîrea în baza materialelor existente la dosar.

(7) Partea care intenţionează să facă proba cu martori urmează să informeze cu cel puţin 15 zile înainte de dezbateri tribunalul arbitral şi cealaltă parte – numele şi adresele martorilor, să indice circumstanţele care pot fi confirmate de martori şi limba în care va depune mărturiile. Pot fi prezentate declaraţiile martorilor în scris.

 

Art.28.Măsuri asigurătoare şi provizorii

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral poate să dispună, la cererea unei părţi, după ce a ascultat cealaltă parte, măsuri asigurătoare şi măsuri provizorii, pe care le consideră necesare cu privire la obiectul litigiului, pe motiv că executarea pretenţiei ar putea fi zădărnicită ori împiedicată în mod considerabil sau că o daună ireparabilă ar fi iminentă. Tribunalul arbitral poate să dispună, cu titlul de măsură asigurătoare şi de măsură provizorie, oricărei părţi să depună garanţia corespunzătoare.

(2) Decizia cu privire la măsurile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie emisă în scris. Fiecărei părţi a procedurii arbitrale trebuie să i se trimită cîte un exemplar semnat.

(3) La cererea unei părţi a procedurii arbitrale, instanţa de judecată poate încuviinţa executarea unei măsuri prevăzute la alin.(1).

(4) În funcţie de circumstanţe, tribunalul arbitral poate limita ori ridica măsurile prevăzute la alin.(1).

(5) Dacă se adevereşte că dispunerea unei măsuri în conformitate cu alin.(1) a fost nejustificată de la început, partea care a cerut executarea ei este obligată să despăgubească cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin executarea măsurii sau prin depunerea de către cealaltă parte a unei garanţii pentru a înlătura executarea măsurii. Pretenţia de despăgubire poate fi înaintată în procedură arbitrală pendinte.

 

Art.29.Modificarea şi completarea pretenţiilor

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, fiecare parte poate modifica sau completa pretenţiile sau obiecţiile în cursul desfăşurării procedurii arbitrale, dacă tribunalul arbitral nu consideră inoportun să permită o asemenea modificare ori completare, din cauza întîrzierii cu care se face.

(2) În cazurile cînd pretenţiile suplimentare măresc valoarea acţiunii partea care le înaintează trebuie să achite taxa de arbitrare în corespundere cu valoarea majorată.

(3) Tribunalul arbitral dispune ca toate cererile, materialele şi alte informaţii prezentate de o parte să fie prezentate spre cunoştinţă celeilalte părţi din timp, acelaşi lucru se referă şi la actele de expertiză şi alte probe care pot sta la baza hotărîrii arbitrale.

 

Art.30.Procesul-verbal al şedinţei

(1) Tribunalul arbitral asigură ţinerea procesului-verbal al şedinţei, dacă părţile nu au convenit altfel.

(2) Procesul-verbal trebuie să conţină:

 1. a) denumirea Curţii de Arbitraj, numele arbitrului sau arbitrilor;
 2. b) data şi locul şedinţei;
 3. c) date despre părţi şi reprezentanţii lor;
 4. d) date despre alţi participanţi la proces;
 5. e) descrierea succintă a desfăşurării şedinţei;
 6. f) cererile şi demersurile părţilor;
 7. g) explicaţiile părţilor şi altor participanţi la proces;
 8. h) semnătura arbitrului unic sau a preşedintelui tribunalului arbitral.

(3) Procesul-verbal este redactat de secretarul şedinţei. Părţile au dreptul să facă cunoştinţă cu conţinutul procesului-verbal şi să primească copia lui.

 

Art.31.Refuzul de a invoca abaterile de procedură

(1) În cazul cînd pe parcursul soluţionării cauzei nici una dintre părţile litigante nu a invocat nici o abatere de la convenţia de arbitraj sau procedura arbitrală a prezentului Regulament, în termen de cel mult 5 zile din momentul cînd a aflat sau trebuia să afle despre asemenea abatere, se va considera că părţile au refuzat la dreptul de a invoca abaterile de procedură ca motiv de atac.

 

Art.32.Întreruperea dezbaterilor

(1) La solicitarea oricărei părţi sau din proprie iniţiativă, tribunalul arbitral poate decide întreruperea dezbaterilor pe un termen rezonabil, dacă apare necesitatea ca părţile să prezinte probe noi sau acte suplimentare. Întreruperea dezbaterilor se face prin Încheiere motivată, anunţată părţilor sub semnătură.

 

Art.33.Suspendarea procedurii arbitrale

(1) La solicitarea părţilor sau uneia din părţi, tribunalul arbitral poate decide suspendarea procedurii arbitrale pe un termen de pînă la trei luni, dacă apare necesitatea ca părţile să întreprindă anumite acţiuni în vederea soluţionării pe cale amiabilă a conflictului sau verificării unor poziţii care ar contribui la soluţionarea cît mai obiectivă a litigiului. În acest caz tribunalul arbitral va emite o Încheiere motivată, anunţată părţilor sub semnătură.

 

Capitolul VI

HOTĂRÎREA ARBITRALĂ

Art.34.Hotărîrea arbitrală

(1) Procedura arbitrală ia sfîrşit prin pronunţarea unei hotărîri arbitrale definitive. Hotărîrea se adoptă în cazul soluţionării litigiului în fond precum şi în cazul confirmării unei tranzacţii de împăcare.

 

Art.35.Termenul pronunţării

(1) Hotărîrea arbitrală trebuie să fie pronunţată în cel mult şase luni din momentul cînd cauza a fost transmisă spre soluţionare tribunalului arbitral constituit.

(2) Tribunalul arbitral poate dispune, prin Încheiere, pentru motive temeinice, prelungirea termenului arbitrajului.

(3) Trecerea termenelor prevăzute de prezentul articol nu poate constitui un motiv de nulitate a arbitrajului.

 

Art.36.Adoptarea hotărîrii

(1) În cazul cînd litigiul a fost examinat de către un tribunal arbitral format din mai mulţi arbitri, hotărîrea se adoptă cu majoritatea de voturi.

(2) Dacă o opinie nu întruneşte majoritatea de voturi, hotărîrea se adoptă de preşedintele tribunalului arbitral.

(3) Arbitrul care nu este de acord cu hotărîrea luată este în drept să-şi expună opinia separată, care este anunţată părţilor şi anexată la hotărîrea arbitrală.

(4) Tribunalul arbitral poate amîna adoptarea hotărîrii, anunţînd părţile despre necesitatea unor dezbateri suplimentare, repunînd litigiul pe rol.

 

Art.37.Conţinutul hotărîrii

(1) Hotărîrea arbitrală se redactează în scris şi trebuie să conţină:

 1. a) denumirea deplină a Curţii de Arbitraj, numele arbitrului sau componenţa nominală a tribunalului, locul şi data pronunţării hotărîrii;
 2. b) numele părţilor, reprezentanţilor lor şi celorlalţi participanţi la proces;
 3. c) menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul căreia a avut loc procedura arbitrală, dreptul aplicabil;
 4. d) obiectul litigiului, pretenţiile şi obiecţiile părţilor;
 5. e) circumstanţele de fapt şi de drept ale cauzei stabilite de către tribunalul arbitral, iar în cazul arbitrajului în echitate sau în calitate de mediator amiabil, motivele care stau la baza soluţiei;
 6. f) hotărîrea arbitrală va fi motivată, în afară de cazurile, cînd părţile au convenit altfel, indicîndu-se concluziile privind acceptarea sau respingerea acţiunii;
 7. g) sumele cheltuielilor şi taxelor arbitrale şi repartizarea lor între părţi;
 8. h) semnăturile arbitrilor.

 

Art.38.Pronunţarea hotărîrii

(1) Deliberarea are loc în şedinţă secretă cu participarea tuturor arbitrilor în persoană. Tribunalul arbitral va pronunţa hotărîrea arbitrală îndată după adoptarea ei.

(2) Hotărîrea arbitrală va fi comunicată părţilor în cel mult 30 de zile de la data pronunţării ei.

 

Art.39.Completarea şi rectificarea

(1) La cererea uneia dintre părţi, depusă în cel mult 30 de zile de la data recepţionării hotărîrii, dacă se va stabili, că hotărîrea nu conţine răspuns la toate pretenţiile părţilor, tribunalul arbitral poate adopta o hotărîre suplimentară în baza examinării suplimentare a litigiului.

(2) Examinarea suplimentară a litigiului se va efectua de către acelaşi tribunal arbitral.

(3) Greşelile materiale şi de calcul evidente din textul hotărîrii arbitrale, ce nu afectează esenţa ei, vor fi rectificate prin încheierea tribunalului arbitral din oficiu sau la cererea uneia dintre părţi.

(4) Hotărîrea suplimentară şi Încheierea privind rectificarea hotărîrii sînt părţi componente ale hotărîrii completate sau rectificate.

(5) Părţile nu vor suporta cheltuieli adăugătoare legate de completarea sau rectificarea hotărîrii arbitrale.

 

Art.40.Încetarea procedurii arbitrale fără pronunţarea unei hotărîri arbitrale

(1) Procedura arbitrală se încheie odată cu pronunţarea hotărîrii arbitrale finale sau cu emiterea Încheierii de încetare a procedurii arbitrale de către tribunalul arbitral în conformitate cu alin.(2).

(2) Tribunalul arbitral pronunţă Încheierea de încetare a procedurii arbitrale în cazul în care:

 1. a) reclamantul îşi retrage pretenţiile, cu excepţia cazului cînd pîrîtul ridică obiecţii, iar tribunalul arbitral recunoaşte că pîrîtul are un interes legitim ca litigiul să fie soluţionat în mod definitiv;
 2. b) părţile au convenit asupra încheierii procedurii arbitrale;
 3. c) tribunalul arbitral constată că, din anumite motive, continuarea procedurii a devenit inutilă sau imposibilă în special, în absenţa condiţiilor necesare pentru examinarea şi soluţionarea litigiului în fond, inclusiv în cazul în care, din cauza inacţiunii reclamantului cazul rămîne nesoluţionat pentru mai mult de şase luni.;
 4. d) părţile sau una din părţi nu au achitat taxele şi alte cheltuieli arbitrale în termenii stabiliţi.

(3) Mandatul tribunalului arbitral se încheie odată cu încetarea procedurii arbitrale.

(4) Pronunţarea unei încheieri de încetare a procedurii arbitrale nu privează reclamantul de dreptul de a se adresa Curţii de Arbitraj cu o nouă cerere de arbitrare potrivit dispoziţiilor generale.

[Art.40  completat prin Decizia Camerei de Comerţ şi Industrie nr.7/10 din 25.11.2011, în vigoare 16.12.2011]

 

Art.41.Contestarea hotărîrii arbitrale

(1) Hotărîrea arbitrală poate fi contestată în instanţa de judecată numai prin depunerea unei cereri de desfiinţare, în conformitate cu prevederile alin.(2) şi (3) ale Legii nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internaţional, precum şi cu prevederile capitolului XLIII din Codul de procedură civilă, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor legii menţionate.

(2) Cererea poate fi înaintată în termen de 3 luni de la data primirii hotărîrii de către partea care depune cererea.

 

Art.42.Reluarea examinării arbitrale a litigiului

(1) Dacă în rezultatul contestării hotărîrea arbitrală a fost desfiinţată şi partea interesată cere reluarea examinării litigiului de către Curtea de Arbitraj, prin decizia fie a tribunalului arbitral anterior constituit, fie a preşedintelui Curţii de Arbitraj, dosarul se repune pe rol pentru o nouă examinare.

 

Art.43.Executarea hotărîrii arbitrale

(1) Hotărîrea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi de la data adoptării şi se execută benevol în termenul stabilit.

(2) Hotărîrea arbitrală neexecutată benevol în termenul stabilit este pasibilă de executarea silită, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi legislaţia în vigoare a statului în care hotărîrea urmează a fi executată.

 

Art.44.Cheltuielile arbitrale

(1) Cheltuielile arbitrale pot cuprinde: taxa de înregistrare, taxa de arbitrare, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor şi a dezbaterilor, cheltuielile de deplasare a părţilor, arbitrilor, martorilor, experţilor şi consilierilor şi alte cheltuieli necesare de arbitrare a litigiului.

(2) Taxa de arbitrare remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului.

(3) Cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Consiliul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care constituie parte integrantă a prezentului Regulament.

(4) Dacă taxa de arbitrare şi celelalte cheltuieli arbitrale nu se plătesc conform acestor Norme, nu se va da curs cererii respective sau procedurii arbitrale.

(5) Cheltuielile arbitrale se suportă potrivit înţelegerii dintre părţi.

(6) În lipsa unei asemenea înţelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a pierdut litigiul, integral, dacă cererea de arbitraj este admisă în totalitate. Dacă cererea de arbitraj este admisă în parte, taxa de arbitrare va fi distribuită prin raportare la pretenţiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli în măsura în care va aprecia că sînt justificate, în funcţie de împrejurările cauzei.

(7) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea prin a cărei culpă s-au cauzat celeilalte părţi cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despăgubiri.

 

Art.45.Depozitarea dosarului

(1) Curtea de Arbitraj depozitează şi păstrează dosarul în arhivele sale.

(2) La cererea instanţei de judecată se pun la dispoziţie copiile materialelor din dosar conform prevederilor art.479 (2) şi 484 (2) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.

 

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

Art.46.Punerea în aplicare a prezentului Regulament

(1) Prezentul Regulament va intra în vigoare de la 1 aprilie 2009. De la data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul precedent al Curţii de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

(2) La soluţionarea litigiilor ce ţin de competenţa Curţii de Arbitraj tribunalele arbitrale vor aplica prezentul Regulament a Curţii de Arbitraj, indiferent de momentul încheierii convenţiei arbitrale, dacă părţile nu au convenit altfel.

 

Art.47.Anexe

(1) Anexa nr.1: Clauza compromisorie recomandată.

(2) Anexa nr.2: “Norme privind taxa şi cheltuielile procedurii de arbitraj internaţional”. Anexa constituie Parte integrantă a prezentului Regulament.