Despre Curtea de Arbitraj Comercial Internațional

Înființată prin Decizia Consiliului Camerei de Comerț și Industrie din decembrie 1993 pentru soluţionarea  litigiilor comerciale în relațiile dintre antreprenori, Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, neguvernamentală şi independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin, care este organizată şi care funcţionează în conformitate cu:

Curtea de Arbitraj are sarcina de a promova arbitrajul comercial intern şi internaţional precum şi procedura medierii şi alte căi alternative de soluţionare a litigiilor comerciale în mediul de afaceri al Republicii Moldova.

Atribuţiile Curţii de Arbitraj

Potrivit Statutului său Curtea de Arbitraj are următoarele atribuţii:

  • Arbitrajul pentru soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale şi interne, competenţa fiind stabilită în baza înţelegerii convenite de comercianţi în contracte sau acte adiţionale;
  • Modele de Convenţii arbitrale, elaborate pentru a fi inserate în contract, sau sub formă de acord de sine stătător.
  • Consultanta procedurala, asigurată de secretariatul Curţii de Arbitraj la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă;
  • Cooperarea internaţională cu instituţii si organizaţii similare de arbitraj din alte ţări, în vederea stabilirii sau dezvoltării unor relaţii de colaborare. Participarea, organizarea de conferinţe, reuniuni, forumuri si seminare internaţionale;
  • Studierea si cercetarea legislaţiei arbitrale internaţionale si a legii aplicabile litigiilor;
  • Evidenţa practicii arbitrale, documentare în domeniul arbitrajului comercial intern şi internaţional.

Structura Curţii de Arbitraj

Curtea de Arbitraj este constituită din Preşedinte, doi vicepreşedinţi, arbitri şi secretariat. Preşedintele Curţii de Arbitraj este dl. Dumitru Postovan.

Preşedintele Curţii de Arbitraj este ales de arbitri pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele organizează şi conduce activitatea curentă, reprezintă Curtea în relaţiile sale interne şi internaţionale, exercită şi alte atribuţii ce derivă din Statutul Curţii de Arbitraj.

Vicepreşedinţii Curţii de Arbitraj sînt: dl Dumitru Visternicean  și dl Ion Căpățînă

Arbitrii Curţii de Arbitraj

Arbitrii sînt persoane cu o înaltă calificare şi o bogată experienţă în domeniul dreptului şi/sau în relaţiile economice internaţionale şi posedă cunoştinţe speciale necesare pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de competenţa Curţii de Arbitraj.

Arbitrii sînt aleşi pe un termen de 4 ani de către Consiliul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Lista arbitrilor este publică şi conţine informaţii despre arbitrii, experienţa şi calificarea acestora.

Părţile litigante desemnează arbitrii care vor soluţiona litigiul în procedură arbitrală. Părţile pot conveni asupra numărului de arbitri care vor forma tribunalul arbitral. De regulă, acesta este format din 3 arbitri: doi arbitri numiţi de părţi şi preşedintele tribunalului arbitral.

Arbitrii nu sînt reprezentanţi ai părţilor, sînt independenţi şi imparţiali în exercitarea funcţiilor ce le revin în conformitate cu Regulamentele Curţii.

Secretariatul

Secretariatul Curţii de Arbitraj este constituit din juriști angajaţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Secretarul Curții efectuează managementul day-to-day a activității Curții de Arbitraj; acordă consultații neutre părților pe chestiuni procedurale care apar în cursul arbitrajului;  asigură comunicarea  cu părțile și arbitrii referitor la toate aspectele  legate de cazurile administrate; exercită și alte acţiuni necesare asigurării activităţii efective a Curţii de Arbitraj şi a procedurii arbitrale.

Secretarul Curţii de Arbitraj – Adela Harunjen.

Sediul Curţii de Arbitraj
Republica Moldova, or.Chişinău, str. Şt. cel Mare 151.
Tel. +373 22 / 235288; 067439855
Fax. +373 22 / 234425
e-mail: [email protected];